Obavještenja

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na prijedlog Naučno-nastavničkog vijeća Fakulteta za kulturu i turizam UDG-a (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje KONKURS ZA IZBOR u akademsko zvanje i to: 1. Docent za jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti filozofija kulture; 2. Docent za jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva. Uslovi: 1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 73 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, Crne Gore", br. 44 od 21. oktobra 2014, 52/14), odnosno Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja koja je donio Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore na sjednici održanoj 20. juna 2016. godine, Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Fakultetu za kulturu i turizam koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me. 2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /FKT/ download/ konkursi. Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za kulturu i turizam, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rektor UDG-a