Predavači

Asistent
dr Milica Daković Tadić

Rođena je 13. oktobra 1981 u Nikšiću. Osnovnu školu „Luka Simonović“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“ završila je u Nikšiću kao đak generacije i dobitnik diplome »Luča I«.
Ekonomski fakultet završila je u Podgorici. Diplomirala na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“- rukovodilac prof. dr Veselin Vukotić koji je bio i mentor na diplomskom radu čija je tema: „Aspekti psihologije investitora“. U toku studija nagrađivana za ostvaren uspjeh na fakultetu.
Prva istraživačka iskustva na projektima analize finansijskih izvještaja i istraživačkim projektima u biznis sektoru stiče u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj-Podgorica. Praktični trogodišnji rad u reviziji i računovodstvu stiče u kompanijama „HLB Montenegro“, „Erc system“ i Bencom – Herceg Novi.
Uporedo radi teorijsku analizu i istraživanje iz oblasti računovodstva i revizije na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smjer „Finansijska i računovodstvena analiza“- rukovodilac prof. dr Kata Škarić Jovanović gdje je i magistrirala na temu „Izazovi i prioriteti revizije u savremenom poslovanju". Mentor na magistarskom radu bio je prof. dr Vladimir Poznanić, ekonomski fakultet, Univerzitet Beograd.

Školske 2011/12 upisuje doktorske studije „“Medjunarodna ekonomija“, Fakultet za medjunarodnu ekonomiju finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica – rukovodilac prof. dr Veselin Vukotić.
Odbranila je doktorsku tezu: „Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju“. Mentorka rada prof. dr Maja Drakić-Grgur.
Od 2009. godine angažovana je kao asistent na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis (FMEFB) i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije (FIST) na osnovnim i postdiplomskim studijama na predmetima računovodsva i finansijskog izvještavanja, analize i procjene vrijednosti kompanija, interne i eksterne revizije i društvenog računovodstva. Od 2016. godine angažovna je i na Fakultetu za kulturu i turizam i Međunarodnom hotelijerstvu i menadžent na predmetima iz oblasti računovodstva.
Profesionalno je angažovana na analizi i unaprjeđenju poslovanja kompanija u Crnoj Gori kao i na međunarodnim projektima jačanja administrativnih procedura, edukacije i unaprjeđenje procesa finansijskog izvještavanja u javnom sektoru i lokalnim samoupravama u Crnoj Gori- projekti za UN organizacije, OECD i Evropsku komisiju.
Od 2012. godine tutor/predavač je na programu obuke i međunarodne sertifikacije internih revizora u javnom sektoru i od 2015. godine takođe tutor/ predavač na programu obuke i međunarodne sertifikacije za računovođe u javnom sektoru - Projekti Ministarstva finansija Crne Gore, Center of Excellence in Finance (CEF) Slovenija, The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA).
Od 2016. godine angažovana je na projektima unaprjeđenja i edukacije u oblasti računovodstvenih standarada u finansijskom sektoru. 
Posjeduje veći broj licenci/sertifikata od kojih izdvaja: 
Sertifikovani tutor od strane The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA),United Kingdom, London – za interne revizore u javnom sektoru,
Sertifikovani tutor od strane The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA),United Kingdom, London – za računovođe u javnom sektoru
Certicate of Attendance, SAP Introduction Training
Član je više stručnih radnih tijela iz sistema računovodstva i obrazovanja:
Član radne grupe za lokalizaciju programa međunarodne sertifikacije internih revizora Centra za izvrsnost Slovenija i Ministartsva finansija Crne Gore.
Član pregovaračkog poglavlja 16 – Porezi.
Član Sektorske komisije za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo - Ministarstvo prosvjete.
Učestvovala na više stručnih konferencija i pohađala veći broj specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu iz oblasti računovodstva, finansija i makroekonomije, od kojih izdvaja međunarodne konferencije u organizaciji Univerziteta Donja Gorica u Podgorici: Free Market Road Show, The European Resource Bank Meeting, Baltic Management Development Association 15th Annual Conference, MECAS- Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security conference gdje je i izlagala naučni rad, zatim specijalističke i studijske obuke u organizaciji Univerziteta Beograd u Tokiju i Moskvi, Center of Excellence in Finance (CEF) Slovenija u Podgorici i Univerziteta Buck's New University u Londonu.
Objavila veći broj radova u domaćim i međuarodnim časopisima iz oblasti računovodstva i finansija.

Živi u Podgorici. Udata je i ima dvoje djece.

team
Kontakt podaci
  • milica.dakovic[at]udg.edu.me
  • Podgorica