Twitter feed
Najnovija obavještenja

Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu
Opširnije: Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu

Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Helmholtz centrom za istraživanje teških jona –GSI i Postrojenjem za istraživanja antiprotona i jona –FAIR, objavljuje Poziv za program obuke i istraživanja u GSI/FAIR 2019 u Darmštatu, Njemačka.


Ovaj poziv omogućiće studentima i mladim istraživačima jedinstveno iskustvo rada na konkretnim naučnoistraživačkimprojektima FAIR-a, a čime će se omogućiti jačanje kapaciteta i podsticanje sinergije između Crne Gore i GSI/FAIR-a.

Više o uslovima i načinu prijave u prilogu

Početak studijske 2019/20. godine

Nastava u studijskoj 2019/20. godini će početi u ponedjeljak, 9. septembra. Raspored predavanja će biti objavljen u septembru. Slobodna sedmica u zimskom semestru biće od 21 - 27. oktobra.

Zaposleni će biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 29. jula do 26. avgusta.

Način plaćanja školarine

U sekciji Download/Studenti su objavljeni dokumenti:

- Način plaćanja školarine 2019/20 školske godine;
- Način plaćanja školarine za one koje prenose kredite 2019/20 školske godine.

Poziv za pohađanje ljetnje škole iz oblasti molekularne biologije
Opširnije: Poziv za pohađanje ljetnje škole iz oblasti molekularne biologije

Poziv je za sve studente osnovnih/specijalističih studija, kao i budućih ili trenutnih studenata magistarskih i doktorskih studija bioloških, medicinskih i biotehničkih nauka. Ljetnju školu organizuje Ministarstvo nauke, u saradnji sa EMBL-om (European Molecular Biology Laboratories) i Institutom za biologiju mora (Univerzitet Crne Gore). Tema Ljetnje škole je sekvencioniranje jedarnog materijala pojedinačnih ćelija (Single Cell Sequencing).

Ljetnja škola će se održati od 9. do 11. septembra 2019. godine u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Troškovi boravka su pokriveni od strane organizatora Ljetnje škole. Krajni rok za prijavu je 25. jul 2019. godine.

U prilogu je prijavni formular, a u širem tekstu su detaljnije informacije.

Konkurs za akademsko zvanje: redovni profesor i docent

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS

za izbor u akademsko zvanje

i to:

1. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti opšte mikrobiologije, mikrobiologije hrane i kontrole kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane u akademsko zvanje redovnog profesora;
2. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti nutricionizma u akademsko zvanje docenta.

1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/14), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju od 02.10.2013. godine koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /FPTBHE/ download/ konkursi.

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rektor UDG-a
Arhiva obavještenja
Raspored predavanja XIII nedelja
U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored predavanja za XIII nedelju za studente osnovnih studija.
02
Decembar
Prijava ispita prvi semestar 2012