Twitter feed
Najnovija obavještenja

Način plaćanja školarine

U sekciji Download/Studenti su objavljeni dokumenti:

- Način plaćanja školarine 2019/20 školske godine;
- Način plaćanja školarine za one koje prenose kredite 2019/20 školske godine.

Poziv za pohađanje ljetnje škole iz oblasti molekularne biologije
Opširnije: Poziv za pohađanje ljetnje škole iz oblasti molekularne biologije

Poziv je za sve studente osnovnih/specijalističih studija, kao i budućih ili trenutnih studenata magistarskih i doktorskih studija bioloških, medicinskih i biotehničkih nauka. Ljetnju školu organizuje Ministarstvo nauke, u saradnji sa EMBL-om (European Molecular Biology Laboratories) i Institutom za biologiju mora (Univerzitet Crne Gore). Tema Ljetnje škole je sekvencioniranje jedarnog materijala pojedinačnih ćelija (Single Cell Sequencing).

Ljetnja škola će se održati od 9. do 11. septembra 2019. godine u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Troškovi boravka su pokriveni od strane organizatora Ljetnje škole. Krajni rok za prijavu je 25. jul 2019. godine.

U prilogu je prijavni formular, a u širem tekstu su detaljnije informacije.

Konkurs za akademsko zvanje: redovni profesor i docent

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS

za izbor u akademsko zvanje

i to:

1. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti opšte mikrobiologije, mikrobiologije hrane i kontrole kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane u akademsko zvanje redovnog profesora;
2. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti nutricionizma u akademsko zvanje docenta.

1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/14), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju od 02.10.2013. godine koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /FPTBHE/ download/ konkursi.

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rektor UDG-a

Program svečane odbrane diplomskih radova, jul 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane diplomskih radova, jul 2019.

Svečane odbrane diplomskih radova biće održane u ponedeljak 01.07.2019. godine u 14:30h u AS.

Program svečane odbrane diplomskih radova objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.
Opširnije: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.

Univerzitet Donja Gorica raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija.

Dokumentacija za upis u prvu godinu studija se podnosi 26, 27. i 28. juna od 10 do 14h, na pultu Studentske službe.

Konkurs možete naći u priloženom fajlu.

Ovdje možete naći formulare koje je potrebno popuniti prilikom predaje dokumenata za upis. Formulare možete dobiti i u prostorijama Univerziteta:

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

Popunjeni formular za bodovanje (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Univerziteta na dan upisa);
Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole;
Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu;
Diploma Luča, odnosno diplome sa takmičenja u znanju i umjetnosti, odnosno dokaz o sportskoj aktivnosti koja se boduje (samo za kandidate koji posjeduju ove diplome);
Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte;
Dvije fotografije.
Arhiva obavještenja
SJTU Summer School
School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong Univerziteta iz Kine objavljuje poziv za ljetnju školu: "Kinesko urbano šumarstvo i moderna poljoprivreda" koja će se održati od 10. do 26.07.2019. godine. Više detalja o ljetnjoj školi nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu je 07.05.2019. do 12:00h na e mail fptbhe@udg.edu.me.
02
Maj
Ljetnje škole