Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za akademsko zvanje: redovni profesor i docent

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS

za izbor u akademsko zvanje

i to:

1. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti opšte mikrobiologije, mikrobiologije hrane i kontrole kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane u akademsko zvanje redovnog profesora;
2. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti nutricionizma u akademsko zvanje docenta.

1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/14), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju od 02.10.2013. godine koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /FPTBHE/ download/ konkursi.

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rektor UDG-a

Program svečane odbrane diplomskih radova, jul 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane diplomskih radova, jul 2019.

Svečane odbrane diplomskih radova biće održane u ponedeljak 01.07.2019. godine u 14:30h u AS.

Program svečane odbrane diplomskih radova objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.
Opširnije: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2019/20. godinu.

Univerzitet Donja Gorica raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija.

Dokumentacija za upis u prvu godinu studija se podnosi 26, 27. i 28. juna od 10 do 14h, na pultu Studentske službe.

Konkurs možete naći u priloženom fajlu.

Ovdje možete naći formulare koje je potrebno popuniti prilikom predaje dokumenata za upis. Formulare možete dobiti i u prostorijama Univerziteta:

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

Popunjeni formular za bodovanje (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Univerziteta na dan upisa);
Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole;
Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu;
Diploma Luča, odnosno diplome sa takmičenja u znanju i umjetnosti, odnosno dokaz o sportskoj aktivnosti koja se boduje (samo za kandidate koji posjeduju ove diplome);
Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte;
Dvije fotografije.

Program svečane odbrane završnih radova, jun 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane završnih radova, jun 2019.

Svečane odbrane magistarskog i specijalističkih radova biće održane u ponedeljak 24.06. i petak 28.06.2019. godine sa početkom u 16:00h i 15:00h u A1.

Programi svečanih odbrana objavljeni su u priloženom file-u.

Dobrodošli!

Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.
Opširnije: Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.

Svečana odbrana specijalističkog rada biće održana u četvrtak 20.06.2019. godine u 16:00h u A1.

Program svečane odbrane specijalističkog rada objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!
Arhiva obavještenja
Program svečane odbrane specijalističkog rada, jun 2019.
Svečana odbrana specijalističkog rada biće održana u četvrtak 20.06.2019. godine u 16:00h u A1.

Program svečane odbrane specijalističkog rada objavljen je u priloženom file-u.

Dobrodošli!
14
Jun
Prijava ispita prvi semestar 2012