Twitter feed

dr Milorad Katnić

dr Milorad Katnić
Milorad Katnić rođen je 12. decembra 1977. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisao je 1996. godine, gdje je diplomirao 2000. godine na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Na istom fakultetu magistrirao je na temu „Analiza i pregled javnog duga”, jula 2005. godine i odbranio doktorsku tezu „Državna potrošnja i ekonomski rast“ marta 2010. godine.

Nakon diplomiranja radio je u Institutu za strateške studije i prognoze kao istraživač, a kasnije i kao analitičar.

U periodu 2004-2010. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra finansija u Vladi Crne Gore i bio uključen u sprovođenje najznačajnih strukturnih reformi u crnogorskoj ekonomiji, prije svega, finansijskog i fiskalnog i penzijskog sistema.

Rukovodilac je Radne grupe i tima za pregovore sa Evropskom komisijom za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, kao i koordinator tima za pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom za oblast finansijskih usluga. Od 2009. godine lider je Twinning projekta “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”, koji podržava Evropska komisija.

Od 2007. godine je Alternativni guverner Crne Gore u Svjetskoj Banci, kao i član Administrativnog odbora Razvojne banke Savjeta Evrope.

Predavač je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - Univerzitet Donja Gorica, na predmetima ‘’Biznis u regionu’’ i ‘’Javne finansije i ekonomski razvoj’’ od 2007. godine. Prethodno je bio gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjerovima Preduzetništvo i Međunarodna ekonomija.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama u oblasti ekonomskog rasta, fiskalnih kriza, poreskih sistema, državne potrošnje i dr.

Učestvovao je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu na temu javne i međunarodne finansije, makroekonomske politike i ekonomski razvoj.

Član je Predsjedništva Saveza ekonomista Crne Gore i Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.