Twitter feed

- Danijela Šuković

Danijela Šuković, spec. toks.hem, Pomoćnik ditektora za tehničke i laboratorijske poslove

Lične informacije:
Rođena 1964, u Podgorici, Crna Gora.
Udata, dvoje djece.

Radno iskustvo

1995 - 2010 - Sanitarni hemičar na Fizičko hemijskijskim ispitivanjima vode, namirnica i POU u Zavodu za zdravstvenu zaštitu.

2010 - 2004 Instrumentalni analitičar gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za fizičko hemijske , toksikološke anakize namirnica, POU, svih segmenata životne sredine u JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

Od 21.10. 2004 godine pomoćnik direktora za tehničke i laboratorijske poslove gdje organizuje i rukovodi radom laboratorije, stara se za izradu plana rada laboratorije i poslova od interesa za Instituciju, permanentno sprovođenje DLP, stara se o osposobljavanju kadrova, unapređenje rada službe.

Od 2004 godine do 2006 godine tehnički rukovodilac laboratorije a nakon toga Rukovodilac kvaliteta.

2012 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, izvodi praktičnu nastavu na predmetima Analitička hemija i Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nazoru

Obrazovanje

U Podgorici završila Osnovnu (Milorad Musa Burzan) I srednju (Gimnazija Slobodan Škerović) školu. Fizičku hemiju završila na Fakultetu za fizičku hemiju Univerzitet u Beogradu. Specijalizaciju toksikološke hemije završila na Farmaceutskom fakultetu Univerzitet u Beogradu. Trenutno magistrant na Prirodno matematičkom fakultetu-Odsjek biologija

Govori engleski jezik

Kontakt:

Telefon: +382 20 658 090
Faks: +382 20 658 092
E-mail: danijela.sukovic@udg.edu.me