Twitter feed

dr Goran Škatarić

dr Goran Škatarić
Ime i prezime: Dr Sc. Goran Škatarić

Kontakt detalji

Mobilni / Viber / WhatsApp: +382 69 072 157
E-mail: goran.skataric@udg.edu.me
E-mail: goran.skataric@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-3399-2897
ResearcherID: D-2023-2019

Adresa

Ulica: Mataguzi bb, Golubovci
Poštanski broj: 81 000
Grad: Podgorica
Zemlja: Crna Gora

Goran Škataric je rođen 2. avgusta 1967. godine u Podgorici, Crna Gora. Osnovnu školu završio je u Matagužima, a srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović" pohađao je u Podgorici u periodu od 1982. do 1984. godine. Nakon toga nastavio je školovanje u Poljoprivrednoj školi u Baru, a 1986. godine je stekao zvanje poljoprivrednog tehničara.

Studirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu od 1987. do 1993. godine.

Postdiplomske studije iz oblasti agro-ekonomije završio je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine u klasi prof. Dr Radovan Pejanović sa prosječnom ocenom 9,33. Naslov teze: "Agrarna politika i ruralni razvoj Crne Gore".

Specijalizaciju iz oblasti zaštite životne sredine završio je 2010. godine. Predmet obuke se odnosio na primjenu i tretman kanalizacionih muljeva u poljoprivredi - zelene površine i specifični zahtjevi za odlaganje na deponijama.

Godine 2010. završio je doktorsku disertaciju iz oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja u klasi prof. dr Milana R. Milanovića. Naslov tezi je glasio: "Ruralni razvoj kao faktor održivog regionalnog razvoja u Republici Crnoj Gori".

U 2016. godini promovisan je u akademsko zvanje docent.

U 1993. godini zaposlen je kao profesor u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Baru. Godinu dana kasnije, 1994. godine, angažovan je kao stručni savjetnik u Agrocentru u Podgorici. Od 1999. godine radi kao samostalni referent u JKP Podgorici. Naredne godine, 2000. godine, postavljen je za izvršnog direktora JKPG.

U periodu od 2003. do 2006. godine pokriva mjesto zamjenika izvršnog direktora AD "Plodovi Crne Gore". Od 2006. godine angažovan je kao savjetnik u Upravnom odboru AD "Plodovi Crne Gore". Pored redovnih aktivnosti u AD "Plodovi Crne Gore" bio je i zamjenik sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva Glavnog grada.

Izabran je za sudskog vještaka za oblast poljoprivrede i šumarstva u 2011. godini, a iste godine postaje predavač na Univerzitetu Donja Gorica i napreduje na mjesto izvršnog direktora AD "Plodovi Crne Gore".

Godine 2012. imenovan je za direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero. U 2017. godini dobio je poziciju savjetnika generalnog direktora Nacionalnih parkova Crne Gore.

Pored redovnih profesionalnih aktivnosti, bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti poljoprivrede i ekonomije. Član je brojnih komisija iz različitih oblasti, kao i koordinator za izradu plana posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero za period od 2016. do 2025. godine.

Član nekoliko Vladinih komisija u oblasti poljoprivrede i ekonomije. Učestvovao je u izradi zakona, izmjena i dopuna zakona i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede, agroekonomije i ekonomije.

Do sada je objavio više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima (uključujući tu i radove sa SCI liste); učestvovao na raznim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima i simpozijumima.

Autor je naučne monografije iz oblasti održivog razvoja: "Održivi razvoj: kriza ili regulacija?", kao i knjiga "Tržište i promet poljoprivrednim proizvodima", namijenjena studentima i preduzetnicima, gdje je izdavač bio Univerzitet Donja Gorica.

Jedan od organizatora (član Naučnog i Organizacionog odbora) sledećih međunarodnih konferencija:

- Green Room Sessions International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Crna Gora (član Naučnog i Organizacionog odbora, predsjedavajući sesije: Ruralni razvoj i agroekonomija, koja se bavila radovima na teme: Ruralna politika; ekonomija i menadžment, diverzifikacija ruralne ekonomije, ruralno finansiranje, zelena ekonomija, ruralni turizam, ruralna sociologija, lokalni, teritorijalni i regionalni razvoj, ruralni inovacioni sistemi, inovacije u poljoprivrednoj obuci, ruralne mreže i klasteri, organizacija prehrambenog lanca; tradicionalni proizvodi, osiguranja i upravljanja rizikom u poljoprivredi.

- Međunarodna Eko-konferencija® i Eko-konferencija o bezbjednosti hrane, Novi Sad, Srbija;

- Četvrta međunarodna naučna konferencija Turizam u funkciji razvoja - Turizam kao generator zapošljavanja, Vrnjačka Banja, Srbija.

Izabrani je učesnik COST inicijative CA18135 – Zaštita zemljjišta od požara: Nauka i društvo. Ova inicijativa predstavlja mrežu naučnika i praktičara uključenih u istraživanje geo sistema i upravljanje zemljištem, upravljanje rizikom, efektima požara na vegetaciju, faunu, zemljište i vodu, kao i aspektima socio-ekonomskog, geografskog, političkog pristupa upravljanja zemljištem.

U svom istraživačkom radu koristi literaturu publikovanu ruskom i engleskom jeziku. Naučno interesovanje je usmereno na istraživanja na postdoktorske studije na Državnom poljoprivrednom univerzitetu, Herson, Ukrajina.

Otac je troje djece.