Twitter feed
Najnovija obavještenja

Ljetnji semestar

Kao što je ranije najavljeno, nastava u ljetnjem semestru studijske 2019/20. godine će početi 3. februara. U dijelu Download/Studenti možete naći važne datume za ljetnji semestar.

Inauguraciono predavanje na temu: "Savremena paradigma procjene mikrobioloških rizika u lancu proizvodnje hrane"

Inauguraciono predavanje kandidata koji se prvi put kandiduje za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za grupu predmeta iz oblasti opšte mikrobiologije, mikrobiologije hrane i kontrole kvaliteta i bezbjednosti u procesu proizvodnje hrane - prof. dr Aleksandre Martinović, vanrednog profesora, će se održati u petak, 24. januara 2020. godine sa početkom u 16:00h na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, amfiteatar AS.

Prof.Martinović će održati predavanje na temu: "Savremena paradigma procjene mikrobioloških rizika u lancu proizvodnje hrane".

Inauguraciono predavanje će se obaviti pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Vesna Maraš, redovni profesor, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane u ekologiju, UDG,

2. Prof. dr Zlatan Sarić, redovni profesor, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG,

3. Prof. dr Biljana Stamatović, redovni profesor, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG.

2020 SAB Global Summer School, SJTU, China
Opširnije: 2020 SAB Global Summer School, SJTU, China

Shanghai Jiao Tong University, Kina organizuje ljetnju školu: "Precision Agriculture and the Future" u periodu od 10. do 24. jula.
Konkurs za učestvovanje u školi je otvoren do 30.04.2020.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.agri.sjtu.edu.cn/Data/View/5004 ili u priloženom dokumentu.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e mail: zhihaowang_lisa@163.com.

Raspored ispita u redovnom i popravnom roku - PS 2019/20 studijska godina

U dijelu Download/Postdiploma postavljen je raspored ispita u redovnom i vanrednom roku za zimski semestar studijske 2019/20. godine postdiplomskih studija FPTBHE.

Raspored ispita u popravnom i vanrednom roku - OS 2019/20 studijska godina

U dijelu Download/Studenti postavljen je raspored popravnih ispita sa terminima i salama, kao i raspored ispita u vanrednom roku OS - zimski semestar 2019/20 studijske godine.
Predmeti
Loading...
1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE1BIO1 Biologija 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Pregled različitih nivoa organizacije živog svijeta – od molekula do ekosistema, kao osnova za razumijevanje funkcionisanja prirode i čovjekove uloge u njoj.
Cilj predmeta je upoznati studenta s temeljima biologije, ulogom makromolekula bioloških sistema, dinamikom životnih procesa te s međuzavisnostima nežive i žive prirode, uključujuci čovjeka i njegovu životnu sredinu.
FPTBHE1HEM1 Hemija (neorganska i organska) 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Ovladavanje hemijskim računom i opštom laboratorijskom tehnikom. Razumijevanje osnovnih tipova neorganskih i organskih hemijskih jedinjenja značajnih za hemijsku i prehrambenu industriju.
Na kraju modula student treba da bude osposobljen za:
1.Logičko povezivanje teorijskog, eksperimentalnog i računskog znanja iz hemije;
2. Adekvatno praćenje hemije, koja se bazira na opštoj i neorganskoj hemiji, ali i ostalih tehnologija koje se zasnivaju na hemijskim procesima;
3.Timski rad;
4.Kritičko i kreativno mišljenje;
5.Prezentaciju stečenih znanja u okviru modula, usmenu i pismenu procjenu ishoda učenja modula i procjenu odvijanja nastavnog procesa u toku realizacije modula;
6.Poznavanje osobina hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja koja su od značaja za hemijsku tehnologiju. Razumijevanje specifičnih neorganskih i organskih hemijskih reakcija.
FPTBHE1MAT1 Matematika 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Primjena stečenih znanja u prepoznavanju i proučavanju različitih pojava i procesa u društvu i prirodi.
Cilj predmeta je da studnet savlada osnovne elemenate linearne algebre, diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije
jedne realne promjenljive.
FPTBHE1EKONRAZ1 Ekonomija i razvoj 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!

Tri tipa predavanja:
• Genetska ekonomija i filozofija ekonomske prakse
• Diskusiona predavanja
• Laboratorijski i eksperimentalni pristup ekonomiji

OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

 Tri kolokvijuma
• I kolokvijum: 10 poena
• II kolokvijum: 20 poena
• III kolokvijum: 30 poena

 Eseji (2 stranice): 4 x 5 poena = 20 poena

 Seminarski rad (Hrestomatija): 2x10 poena=20 poena

 Takmičenje timova:
• I mjesto: 10 poena
• II mjesto: 9 poena
• III mjesto: 8 poena
 Neopravdano i nenajavljeno neprisustvo: –3 poena

Ocjenjivanje:• 55 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Predavanja i vježbe – Veselin Vukotić; Gwartney, J; Stroup R. »Ekonomija i prosporitet«, IEN, Beograd, 1990; Hrestomatija: Ekonomija i razvoj; Vukotić, V. „Opasne riječi“, CID, Podgorica, 2005

Pravila polaganja ispita:

Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
• Student prilikom polaganja kolokvijuma/ispita u salu ne smije unijeti ništa sem olovke (ne mogu se unijeti tašne, knjige, torbe,...)
• Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
• Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače dolje navedenu kaznu.
• Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FPTBHE1BR1 Biznis i država 2 Ne
Fond časova: 2P+0V

Da li poznajete svoje najbliže okruženje (komšije, rođake, drugove iz razreda)? Da li je "kulturno" ne poznavati najbliže? Da li je "pametno" ne poznavati najbliže? Da li znate ko sjedi pored vas? Da li znate ko sjedi iza vas? Znate li ko su vam komšije iz ulaza? Što ako je prvi komšija kriminalac? Trebamo li se čuvati? Što ako je prvi komšija uticajan biznismen? Trebamo li se predstaviti kao perspektivan partner?

Ako ne znamo ko su i šta su nećemo znati ni kako da se ponašamo ako želimo benefite iz "komšijskog" odnosa.

Da li znate šta je Balkan? Koje države ga čine? Imate li predstavu koliko su nam daleke države u okruženju, teritorijalno, geografski? Da li ste razmišljanli da brže stižete u Ljubljanu, Beč, Rim, Pariz nego u Pljevlja?

Poznajete li istoriju, kulturu, ekonomiju, biznise i lidere država na Balkanu? Koji je ekonomski sistem? Ko je na njega i kako uticao? Kako se razvija biznis u državama regiona? Kako države utiču na biznis? Koje su najveće kompanije i ko su najveći lideri? Koje su prepreke, a koje šanse za biznis? Gdje uložiti novac?

Ova pitanja i njihovi odgovori su u forkusu izučavanja predmeta "Biznis u regionu".

Ideja je da se predstave prilike i neprilike poslovanja u regionu, a cilj da se studenti motivišu i podstaknu da pojave i procese posmatraju u međusobnoj povezanosti i interakciji, da sagledavaju ne samo vidljive, kratkoročne i parcijalne već i manje vidljive dugoročne i ukupne posljedice pojedinačnih odluka.
FPTBHE1UMJ1 Umjetnost 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1MIK1 Mit i književnost 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Fond časova: 15
FPTBH1EE1 Green economy for non-economists 2 Ne
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Naziv predmeta: Engleski jezik
Broj ESPB: 4
Fond časova: 2P+2V

Cilj predmeta:
- Razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri
učenju stranog jezika, u procesu nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.
- Razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na stranom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije.
- Razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

Ishod predmeta:
Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na određenom nivou znanja stranog jezika

Metode izvođenja nastave:
Interaktivnost, eks katedra, diskusione grupe, prezentacije, kontrolni testovi.

Način ocjenjivanja:
-3 progres testa:
Progres test 1: 5 bodova
Progres test 2: 10 bodova
Progres test 3 15 bodova
- Aktivnost na času: 10 bodova
- Pismeni ispit_skala za bodovanje:
51-60 ocjena 6 (E)
61-70 ocjena 7 (D)
71-80 ocjena 8 (C)
81-90 ocjena 9 (B)
91-100 ocjena 10 (A)
- Usmeni ispit: max. 50 bodova
Napomena: Uslov za izlazak na usmeni je položen pismeni ispit (min.51 bod).

- Konačna skala za bodovanje (na osnovu pismenog i usmenog ispita):
74-89 ocjena 6 (E)
90-104 ocjena 7 (D)
105-119 ocjena 8 (C)
120-135 ocjena 9 (B)
136-150 i više , ocjena 10 (A)
Da bi student položio ispit, potrebno je da položi i pismeni i usmeni dio ispita.

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE1BIOHEM1 Biohemija 6 Da
Fond časova: 2+2

Osposobljenost za razumijevanje strukture i biološke funkcije proteina, enzima i koenzima, nukleinskih kiselina, ugljenih hidrata i lipida, reakcija biosinteze i razgradnje ovih biomolekula, kao i ovladavanje osnovama principa regulacije metabolizma. Primjena stečenih znanja u raznim oblastima tehnologije.
FPTBHE1OM1 Opšta mikrobiologija 8 Da
Fond časova: 3+2

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje raznovrsnosti mikroorganizama u odnosu na njihov metabolizam, biohemiju, fiziologiju i klasifikaciju. Prepoznavanja tipova građe osnovnih grupa mikroorganizama, sagledavanje njihove korisne i štetne uloge u životu ljudi i različitim ekosistemima. Savladavanje vještina korišćenja svjetlosne mikroskopije, određivanja broja, osnovnih tehnika izolacije, gajenja i identifikacije čistih kultura.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja osnovnih grupa mikroorganizama na osnovu njihove građe i aktivnosti, rasta i uticaja različitih ekoloških faktora. Teme uključuju ćelijsku strukturu i funkciju, metabolizam, fiziologiju, ekologiju, genetiku mikroorganizama kao i njihovu ulogu u zdravlju ljudi, poljoprivredi, industriji i biogeohemijskim ciklusima. Fundamentalno razumijevanje prirode i značaja mikroorganizama u vazduhu, vodi i zemljištu kao i interkaciji sa biljkama i životinjama. Uključuje elemente bakteriologije, virusologije u eukariotske mikrobiologije.
FPTBHE1FIZ1 Fizika 6 Da
Fond časova: 2+2

Primjena stečenih znanja u definisanju, proučavanju i upravljanju procesima i sistemima u nauci i prirodi, a posebno u poljoprivrednoj struci. Na kraju kursa student treba da bude osposobljen za kritičko razmišljanje, primjenu metoda proračuna, dimenzionu analizu i ispravno korišćenje sistema mjernih jedinica, samostalan i timski rad, preciznost prilikom mjerenja, sposobnost procjenjivanja rezultata mjerenja, prezentaciju znanja (usmenu i pismenu).
FPTBHE1ANAHE1 Analitička hemija 4 Da
Fond časova: 2+2

Ideja izučavanja predmeta: Ovladavanje vještinom rukovanja laboratorijskim priborom, i rješavanje hemijskih problema vezanih za hemijsku analizu.

Ciljevi izučavanja predmeta: Studentu treba da omogući sticanje: a) znanja/razumijevanja teorije, principa i prirode hemijske ravnoteže u vodenim rastvorima, eksperimentalnog rada koji podstiče manipulativne vještine, razvijanje osećaja preciznosti što omogućava izbor raspoloživih tehnika i aparata kojima se može izvesti hemijska analiza; b) Poznavanje: Klasičnih metoda hemijske analize (gravimetrija i volumetrija) koje omogućavaju pouzdanu identifikaciju i predstavljaju preduslov za izučavanje, razvoj i primjenu složenijih instrumentalnih metoda.
FPTBHE1PI1 Preduzetništvo i inovacije 4 Da
Fond časova: 2+2

Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!
FPTBHE1POSLINF1 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 2+2

Poslovna Informatika obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije u raznim oblastima: Excel, Word i PowerPoint, ako i elemente izgradnje WWW sajtova.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči veći dio mogućnosti poslovnih softvera koji se najčešće koriste u poslovnoj primjeni.
FPTBHE1STJE1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2+2

Fond časova: 2P+2V

Naziv predmeta: Engleski jezik
Broj ESPB: 4
Fond časova: 2P+2V

Cilj predmeta:
- Razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri
učenju stranog jezika, u procesu nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.
- Razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na stranom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije.
- Razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

Ishod predmeta:
Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na određenom nivou znanja stranog jezika

Metode izvođenja nastave:
Interaktivnost, eks katedra, diskusione grupe, prezentacije, kontrolni testovi.

Način ocjenjivanja:
-3 progres testa:
Progres test 1: 5 bodova
Progres test 2: 10 bodova
Progres test 3 15 bodova
- Aktivnost na času: 10 bodova
- Pismeni ispit_skala za bodovanje:
51-60 ocjena 6 (E)
61-70 ocjena 7 (D)
71-80 ocjena 8 (C)
81-90 ocjena 9 (B)
91-100 ocjena 10 (A)
- Usmeni ispit: max. 50 bodova
Napomena: Uslov za izlazak na usmeni je položen pismeni ispit (min.51 bod).

- Konačna skala za bodovanje (na osnovu pismenog i usmenog ispita):
74-89 ocjena 6 (E)
90-104 ocjena 7 (D)
105-119 ocjena 8 (C)
120-135 ocjena 9 (B)
136-150 i više , ocjena 10 (A)
Da bi student položio ispit, potrebno je da položi i pismeni i usmeni dio ispita.

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE2MT2 Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija 8 Da
Fond časova: 3+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2AHIV2 Analiza hrane i vode 8 Da
Fond časova: 3+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2ONHI2 Osnove nauke o hrani i ishrani 6 Da
Fond časova: 2+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2OŽS2 Osnovi zaštite životne sredine 4 Da
Fond časova: 2+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2OS2 Osnovi statistike 4 Da
Fond časova: 2+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2+2

Naziv predmeta: Engleski jezik
Broj ESPB: 4
Fond časova: 2P+2V

Cilj predmeta:
- Razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri
učenju stranog jezika, u procesu nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.
- Razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na stranom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije.
- Razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

Ishod predmeta:
Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na određenom nivou znanja stranog jezika

Metode izvođenja nastave:
Interaktivnost, eks katedra, diskusione grupe, prezentacije, kontrolni testovi.

Način ocjenjivanja:
-3 progres testa:
Progres test 1: 5 bodova
Progres test 2: 10 bodova
Progres test 3 15 bodova
- Aktivnost na času: 10 bodova
- Pismeni ispit_skala za bodovanje:
51-60 ocjena 6 (E)
61-70 ocjena 7 (D)
71-80 ocjena 8 (C)
81-90 ocjena 9 (B)
91-100 ocjena 10 (A)
- Usmeni ispit: max. 50 bodova
Napomena: Uslov za izlazak na usmeni je položen pismeni ispit (min.51 bod).

- Konačna skala za bodovanje (na osnovu pismenog i usmenog ispita):
74-89 ocjena 6 (E)
90-104 ocjena 7 (D)
105-119 ocjena 8 (C)
120-135 ocjena 9 (B)
136-150 i više , ocjena 10 (A)
Da bi student položio ispit, potrebno je da položi i pismeni i usmeni dio ispita.

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE2SAP2 Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla 8 Da
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2TD2 Termodinamika 4 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2BI2 Biohemijsko inžinjerstvo 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2OTCN2 Osnovi tehnologije čuvanja namirnica 6 Da
Fond časova: 3P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2OR2 Osnovi računovodstva 4 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE2ORP2 Održivi razvoj poljoprivrede 4 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Naziv predmeta: Engleski jezik
Broj ESPB: 4
Fond časova: 2P+2V

Cilj predmeta:
- Razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri
učenju stranog jezika, u procesu nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.
- Razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na stranom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije.
- Razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

Ishod predmeta:
Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na određenom nivou znanja stranog jezika

Metode izvođenja nastave:
Interaktivnost, eks katedra, diskusione grupe, prezentacije, kontrolni testovi.

Način ocjenjivanja:
-3 progres testa:
Progres test 1: 5 bodova
Progres test 2: 10 bodova
Progres test 3 15 bodova
- Aktivnost na času: 10 bodova
- Pismeni ispit_skala za bodovanje:
51-60 ocjena 6 (E)
61-70 ocjena 7 (D)
71-80 ocjena 8 (C)
81-90 ocjena 9 (B)
91-100 ocjena 10 (A)
- Usmeni ispit: max. 50 bodova
Napomena: Uslov za izlazak na usmeni je položen pismeni ispit (min.51 bod).

- Konačna skala za bodovanje (na osnovu pismenog i usmenog ispita):
74-89 ocjena 6 (E)
90-104 ocjena 7 (D)
105-119 ocjena 8 (C)
120-135 ocjena 9 (B)
136-150 i više , ocjena 10 (A)
Da bi student položio ispit, potrebno je da položi i pismeni i usmeni dio ispita.

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE5TO Tehnološke operacije 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Tehnološke operacije su osnovna komponenta tehnološkog postupka i stoga su neophodne za savladavanje, rad i vođenje hemijske tehnologije.
FPTBHE5UBHPPH Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Predmet treba da omogući sticanje znanja, pristupa i principa upravljanja bezbjednošću hrane, značajnijih bioloških, hemijskih i fizičkih kontaminenata prehrambenih proizvoda, principa dobre proizvođačke i higijenske prakse u izradi prehrambenih proizvoda, sanitacionih standardnih operativnih procedura, koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, troškova i koristi upravljanja bezbjednošću hrane, te domaće i međunarodne (EU; SAD) zakonske regulative u oblasti upravljanja bezbjednošću hrane.
FPTBHE5TPBP Tehnologija proizvoda biljnog porijekla 6 Da
Fond časova: 3P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE5TV5 Tehnologija voda 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE6TPSP Tehnologija proizvodnje slada i piva 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE6TPAP Tehnologija proizvoda animalnog porijekla 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE6TPPP Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE6DR Diplomski rad 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE6AP Akademsko pisanje 2 Da
Fond časova: 1P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE6TPR Tehnologija proizvodnje ribe 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE5LJZB Ljekovito i začinsko bilje 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu