Twitter feed
Najnovija obavještenja

Info dan

Obavještavamo vas da će se 9. jula 2019. godine održati Info dan, odnosno prezentacija smjerova specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka, Humanističkim studijama, Fakultetu za umjetnosti i komunikacije i Filološkom fakultetu-odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta Donja Gorica.
Prezentacije će biti održane u amfiteatru AP prema sledećem rasporedu:
Fakultet pravnih nauka: 11h
Humanističke studije: 11.30h
Fakultet za umjetnost i komunikacije: 12.00h.
Filološki fakultet-odsjek za engleski jezik i književnost: 12:30h.
Na Info danu će se predstaviti studijski programi, predavači i date sve neophodne informacije vezane za upis. Zainteresovani studenti se pozivaju da prisustvuju.

Magistarske studije Fakulteta umjetnosti, magistarski rad kandidatkinje Nikoline Đurović

Nakon što je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o magistarskim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidatkinja Nikolina Đurović, broj dosijea 17/002m predala je magistarski rad "ŠVENKOVANJE/KADRIRANJE KAO SUVEREN IZRAZ SAVREMENE UMJETNOSTI (Slika u svijetu slika - sumrak umjetnosti pred naletom tehničke civilizacije".

Predati rad, dostupan je na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.

Prijava ispita - Master studije

Obavještavaju se studenti da je otvorena prijava ispita na Master studijama i da će ista trajati u periodu od 22-24.01.2019. godine.

Prijavljivanje za prisustvo svečanoj dodjeli diploma
Opširnije: Prijavljivanje za prisustvo svečanoj dodjeli diploma

Rok za prijavljivanje za prisustvo svečanoj dodjeli diploma koja će biti održana 11.11.2018. u 11 sati, je do srijede, 31. oktobra do 14 sati.

U priloženom fajlu možete naći spisak studenata koji su specijalizirali/magistrirali/doktorirali u toku prethodne studijske godine. Molimo Vas da ukoliko se Vaše ime ne nalazi na spisku, a stekli ste zvanje u protekloj studijskoj godini, ili ako postoji greška u podacima, da pošaljete mail na dodjela.diploma@udg.edu.me, najkasnije do petka, 2. Novembra.

Napominjemo da se datum diplomiranja u ovoj tabeli odnosi na datum kada je ocjena unijeta u sistem, pa to nije potrebno prijavljivati kao grešku.

Molimo Vas da pažljivo pročitate širu verziju ove vijesti.

Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije Fakulteta umjetnosti, Fakulteta pravnih nauka i Humanističkih studija
Opširnije: Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije Fakulteta umjetnosti, Fakulteta pravnih nauka i Humanističkih studija

Konkurs za upis na magistarske i doktorske studije Fakulteta umjetnosti, Fakulteta pravnih nauka i Humanističkih studija UDG

Raspisan je konkurs za upis novih kandidata na magistarske i doktorske studije Humanističkih studija, Fakulteta pravnih nauka i Fakulteta umjetnosti UDG.

Tekst konkursa dostupan je u prilogu.
Predmeti
Loading...
Opšti smjer
9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU5MINR Metodologija izrade naučnog rada 8 Da
Fond časova: 8

Metodologija izrade naučnog rada nastoji da pruži presjek metodološke teorijske misli i pouka i poruka konkretnih teorijsko-empirijskih iskustava.
FU5TK Teorija kulture 8 Da
Fond časova: 8

Osnovni cilj predmeta je da upozna studente sa različitim teorijskim pristupima kulturi; da razjasni mnoge dodirne pojmove koji često zamjenjuju ili dopunjuju sam pojam kulture; da ukaže na dijaloge i polemike među različitim pristupima i da ukaže na suštinski interdisciplinarnu prirodu modernog proučavanja kulture. Istovremeno, cilj predmeta je da paralelno sa teorijskim problemima prati i osnovne tendencije razvoja same kulture što podrazumijeva ukazivanje na dinamiku odnosa između kulture i društva.
FU5E Estetika 8 Da
Fond časova: 8

Objašnjava osnovne pojmove iz oblasti estetike; opisuje osnovne teorijske koncepte iz oblasti estetike; razlikuje estetsku i umjetničku vrijednost; procijenjuje estetsku vrijednost umjetničkih djela, koristeći različite estetičke teorije; upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti estetike, konkretno tumači nalaze publikovanih istraživanja.
FU5KIO Komunikacija i oglašavanje 6 Da
Fond časova: 8

Predmet pruža mogućnost izgradnje sposobnosti i poznavanja metodologije planiranja, realizacije i evaluacije integrisane marketinške kampanje. Takođe, omogućava primjenu stečenih znanja u upravljanju medijskim imidžom organizacija, kroz integrisanje funkcije komunikacija i oglašavanja.

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU5MiPU Moderna i postmoderna umjetnost 5 Da
Fond časova: 6

Predmet omogućava ovladavanje znanjima o ključnim žanrovskim odlikama svjetskog modernizma i postmodernizma, kao i dijahronijsko i sinhronijsko proučavanje opusa umjetnika modernizma i postmodernizma.
FU5MIIT Muzičko izvođenje i tehnologija 5 Ne
Fond časova: 6

Ovaj predmet, posmatrano kroz prizmu nastavnih planova i programa, omogućava razvoj muzičkih sposobnosti, estetskih, moralnih i vaspitnih vrijednosti studenata. Nastavni programi treba da teže rasterećivanju učenika, a razvijanju znanja i navika za dalje razumijevanje i bavljenje muzikom.
PiDI Postavljanje i dizajniranje izložbi 5 Ne
Fond časova: 6

Predmet je usmjeren na sticanje znanja i vještina u oblasti produkcije umjetničkog djela, kao i na primjenu stečenih znanja u kreiranju identiteta i reputacije umjetnika i umjetničkih projekata u savremenom umjetničkom tržištu. Posebna pažnja biće posvećena procesu produkcije i dizajniranja izložbi.
SJ Sociologija jezika 5 Ne
Fond časova: 6

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama sociologije jezika, odnosno sociološkim interpretacijama jezika i problemima sociologije jezika. Studenti će se upoznati i s osnovnim tipologijama u sociologiji jezika, te savremenim sociološkim aspektima odnosa društvo-jezik.
KKMP Komunikacijska kultura i medijska pismenost 5 Ne
Fond časova: 6

Ciljevi predmeta su: sticanje vještine komuniciranja, aktivnog slušanja, razvijanje strategija efikasnog učenja, vještine postavljanja pitanja, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, osvješćivanje vlastitog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima, razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova, razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski, tehnološki, i organizaciono-produkcijski aspekat.
FU5MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
PF Postmoderni film 5 Ne
Fond časova: 6

Predmet omogućava pristup evropskoj i svjetskoj filmografiji postmodernističkog razdoblja i odvijaće se na jednom konceptualnom nivou te na nivou filmskih žanrova i njihovih reprezentativnih uzoraka. Omogućiće se uvid u različite pristupe fenomenu filma u ovoj epohi,te u tom kontekstu će se iscrpno interpretirati najvažnija djela vodećih predstavnika tih razdoblja.
SUiM Savremena umjetnost i muzej 5 Ne
Fond časova: 6

Predmet studentu omogućava upoznavanje značaja savremene umjetnosti i kulture kao sastavnog dijela života; usvajanje znanja o osnovnim pojmovima savremene umjetnosti; mogućnost izražavanja individualnosti, kultivisanja i emancipacije; traženje estetskog u pozitivnoj orijentaciji prema zanimanju; razvijanje osjećaja za svjetsku i nacionalnu umjetnost, sa naglaskom na djela iz užeg okruženja; pomaganje razumijevanja vlastite umjetnosti i kulture, i njenom vrednovanju u kulturnoj baštini Evrope.