Twitter feed

dr Maja Đurić

dr Maja Đurić
Vanredni prof. dr Maja Đurić, rođena je na Cetinju 30. XI 1966. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, diplomirala je istoriju umjetnosti 1993. godine, kod profesora Bate Petkovića sa temom “Maniristička kriza u Ticijanovom slikarstvu”. Magistarske studije završila 1995. godine u Pragu na Centralno-evropskom univerzitetu u klasi profesora Jana Džefrija ( Ian Jeffrey) – odsjek za istoriju umjetnosti, filozofije i arhitekture. Doktorsku disertaciju odbranila je u Beogradu, a 21. aprila 2011. godine svečano joj je uručena diploma.
Kao svestrano umjetnički nadarena osoba, Maja piše stručne tekstove, reportaže, art-tekstove i objavljuje autorske fotografije u mnogim našim i inostranim novinama i časopisima. Pored novinske bavi se intenzivno portretnom i pejzažnom fotografijom, a izlagala je i na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u našoj zemlji i inostranstvu. Njene umjetničke fotografije do sada su bile birane za preko 40 žiriranih grupnih izložbi, a portrete i pejzaže Crne Gore predstavila je našoj i inostranoj publici na deset samostalnih izložbi u Budimpešti, Moskvi, Kijevu, Rijeci, Podgorici, Beogradu, Budvi, Tivtu, Perastu i Baru.
Saradnica je fotografske agencije iz Pariza “Wostokpress”, savjetnica za Crnu Goru Evropskog vodiča za fotografiju (Njemačka, Gotingem, European photography guide. No. 8 ), jedan je od osnivača i predsjednica “Instituta za fotografiju Crne Gore” a njene fotografije korištene su i u igranim filmovima, muzičkim i turističkim spotovima, marketinškim kampanjama.
Komesarka je i autorka velikog broja izložbi, među kojima izložbe savremene crnogorske fotografije “IN MONTENEGRO” održane u okviru dana kulture SRCG u Berlinu septembar 2005. godine, projekta “Jedan dan u životu Crne Gore” ( radionica i izložba) dio zvaničnog programa “METUBES međunarodne turstičke berze” Budva, Moderna galerija, mart 2006. godine, članica kreativnog tima (selektor fotografija, samostalno predstavljanje fotografija ) crnogorskog paviljona Expo 2010, Šangaj Kina itd.
Dobitnica je više domaćih i inostranih nagrada za fotografiju među kojima i prve nagrade na međunarodnoj izložbi “Marubi 2003” ( www.marubi2003.com ), nagrade za najbolju novinsku fotografiju u Crnoj Gori “MONT PRESS PHOTO 2007”, prve nagrade u kategoriji turistička fotografija na 4. Festivalu turističkih komunikacija FTK 2010. godine (METUBES, Budva).
Kao istoričarka umjetnosti godinama se bavi proučavanjem istorije fotografije u Crnoj Gori.
Članica je Udruženja istoričara umjetnosti Crne Gore (Savjet za izdavačku djelatnost), Udruženja fotografa Crne Gore, Rotary cluba Budva, Odjeljenja društvenih nauka CANU, Odbora za etnologiju.
Na Fakultetu umjetnosti predaje Umjetnost fotografije.

Objavljeni radovi:
1. Maja Đurić, Istorija fotografije Crne Gore od 1840-1940, Uticaj fotografije na kreiranje vizuelnog identiteta Crne Gore, Akademija nauka i umjetnosti Crne Gore CANU, Posebna izdanja(monografije i studije) knjiga 102, Odjeljenje umjetnosti, knjiga 31,ISBN 978-86-7215-329-3, COBISS.CG -ID 23594256, Podgorica, 2013;
2. Maja Đurić, 19. medjunarodni interdisciplinarni simpozijum Dani Franje Petrića,” Pitanja identiteta”, Portretna fotografija u funkciji kreiranja kulturnog identiteta CrneGore od 1840-1940. godine, Cres, Hrvatska , 19-22 septembra 2010;
3. Maja Đurić Đorđević, Strani fotografi u Crnoj Gori početkom XX vijeka, Matica br. 13/14, ISSN 1450-9059, 227-240 ,Podgorica, 2003;
4. Maja Đurić, Ritual smrti na fotografijama, Matica br 44, ISSN 1450-9059, str. 167-174, Podgorica, 2010;
http://www.maticacrnogorska.me/file /44/07%20maja%20djuric%20djordjevic.pdf
5. Maja Đurić, Stereoskopske slike u Crnoj Gori u prvoj polovini XX vijeka, Matica br. 46/47, ISSN 1450-9059, str. 241-252, Podgorica 2011;
http://www.maticacrnogorska.me/files/46-47/13%20maja%20djuric.pdf
6. Maja Đurić, Crnogorski svadbeni rituali na starim fotografijama, ArtCentrala br. 5, ISSN 1800-7503, Podgorica , 2011;
7. Maja Đurić, Počeci fotografije i turizma u Crnoj Gori , Matica br. 50, ISSN 1450-9059, str. 365-376, Podgorica 2012;
http://www.maticacrnogorska.me/files/50/13%20maja%20djuric_opt.pdf
8. Maja Đurić, Raritetni portreti Knjaza Danila i Knjeginje Darinke nastali u Bečkim i Pariskim ateljeima Dizderija i Le Greja iz fonda Arhiva Jugoslavije, Istorijski zapisi, br.1-2/2012 ISSN 0021-2652, str.25-37, Podgorica, 2012;
9. Maja Đurić, Fotografi Balkanskih ratova, Istorijski zapisi, br.3-4/2012. ISSN 0021-2652,str. 29-34, Podgorica, 2012;
10. Maja Đurić, Oprema fotografija i dizajn reversnih strana crnogorskih fotografija u prvoj polovini 20. Vijeka. Istorijski pregled fotografskih formata 4kartonazne opreme Crne Gore u upotrebi od 1840-1940 te godine.Istorijski zapisi, godina LXXVI, 1-2/ 2013. ISSN 0021-2652,Str. 57-68, Podgorica 2013;
11. Maja Đurić, Prvi profesionalni foto-atelje u Crnoj Gori, Matica br. 53, ISSN 1450-9059, str. 355-
364, Podgorica, 2013;
http://www.maticacrnogorska.me/files/53/19%20maja%20djuric.pdf
12. Maja Đurić, Njegoš i počeci fotografije u Crnoj Gori, Pojava dagerotipije u Crnoj Gori i regionu, Matica br. 54, ISSN 1450-9059, Podgorica, 2013;
http://www.maticacrnogorska.me/files/55/18%20maja%20djuric.pdf
13. Maja Đurić, Istorija medija novinske fotografije u Crnoj Gori od 1840-1940. Dominanta uloga medija ideološke primjese u novinskoj fotografiji za vrijeme vladavine kralja Nikole, Medijski dijalozi, Godina VI, br. 16, Podgorica, 2013.ISSN 1800-7074, str.723-729; (dijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/05/mec491unarodni-nauc48dni-skup-kriza-c5a1tampe-bar-24-26-maj-2013.pdf]http://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/05/mec491unarodni-nauc48dni-skup-kriza-c5a1tampe-bar-24-26-maj-2013.pdf)[/me]
14. Maja Đurić, Medijska kultura: Razglednice kao moćan izvor novih identiteta, Godina VI, br. 17, Podgorica, 2013. ISSN 1800-7074,str. 773-783;
http://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/11/medijski-dijalozi-br-17-za-c5a1tampu.pdf