Twitter feed

mr Nikola Vukčević

mr Nikola Vukčević
Nikola Vukčević je rođen 08.10.1993. godine u Podgorici. Osnovne studije je završio 2015. godine na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (smjer Komunikologija i mediji), gdje je nastavio svoje dalje obrazovanje. Na istom Fakultetu je diplomirao 2016., da bi 2017. stekao zvanje magistra političkih nauka. Od 2016. godine je asistent na 11 predmeta na Humanističkim studijama i Fakultetu umjetnosti: Komunikologija, Tehnike odnosa s javnošću Osnovi kreativnosti, Uvod u kreativno pisanje, Mediji i kultura govora I, Mediji i kultura govora II, Komunikacija i reklama, Mediji-oglašavanje i umjetnost, Integrisane marketinške komunikacije, Principi i praksa u oglašavanju, i Pedagogija. Služi se odlično engleskim jezikom, a završio je i mjesečni kurs pomenutog jezika na Exeter akademiji u Engleskoj. Posjeduje i dobro znanje njemačkog jezika, koji je usavršavao na mjesečnom kursu u Dizeldorfu.

Bibliografija:

Konferencije:

Međunarodne
1. Vukčević M. N., emeritus Perović J. M, Martić Đ. S., Pristupi upravljanju uticajnim parametrima na profitabilnost na primjeru pivarske kompanije, XIX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, p. 139 – 149, ISBN: 978-86-80164-05-2, Kopaonik, 2017.
2. Vukčević M. N., Rakojević L., Analysis of the connection between television commercials for beer and football, 4th International scientific conference: knowledge based sustainable economic development – ERAZ 2018 , p.482 - 488, Sofija, 2018.
3. Vujović A., Vukčević M. N., Martić Đ. S., PEST ANALIZA U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI CRNOGORSKE PRIVREDE, XX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, Kopaonik, 2018.
Nacionalne
4. Vujadinović N, Rakojević L., Vukčević M. N., O jeziku stripa Dušana Vukotića, Zbornik radova Cetinjski filološki dani I, p. 393 – 400, UDK 741.5:81ʼ367, Cetinje, 2018.

Časopisi

Međunarodni
1. Vukčević M. N., Towards market competitiveness by innovative pedagogy, KNOWLEDGE – International Journal (Social Sciences), vol. 22.1 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 za 2016. godinu, p. 95 – 98, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Vrnjačka Banja, 2018.
2. Vukčević M. N., Principles and changes in the educational process, KNOWLEDGE – International Journal (The Teacher of the Future), vol. 23 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 za 2015. i 1.322 za 2016. godinu, p. 1349 – 1354, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Budva, 2018.
3. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Analiza veze televizijskih reklama za pivo i fudbala, Komunikacije, mediji, kultura (godišnjak br. 10 Fakulteta za kulturu i medije – Univerzitet Megatrend), p. 253 – 266, ISSN: 2560-3205; UDK 659.13/.14<Love It>91.641.3654.197:659.1, Beograd, 2018.

Apstrakt

1. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Media Influence and Individual Identity, Simpozijum – Ljudska priroda (27. dani Frane Petrića – Hrvatsko filozofsko društvo), p. 125, ISSN: 1848-2228, Cres – Hrvatska, 2018.

Ostalo

1. Međunarodna škola Obrazovanje mladih i tržište rada u ovkiru Erasmus + projekta EU vrijednosti za mlade – predavač na temu Poslovna komunikacija na tržištu rada