Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Praksa u Telekomu prilika za studente da se uključe u svjetske ICT trendovetitle

Praksa u Telekomu prilika za studente da se uključe u svjetske ICT trendove

<p>Crnogorski Telekom i Univerzitet Donja Gorica potpisali su Memorandum o razumijevanju, koji studentima Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije na osnovnim i specijalističkim programima Menadžment informacionih sistema i Za&scaron;tita podataka i sigurnost informacionih sistema, omogućava da u Telekomu obavljaju praksu i nadograđuju znanje.</p> <p>UDG puno ulaže u to da na&scaron;i studenti steknu ne samo znanje, već i sposobnosti koje će im biti potrebne u realnom poslovnom okruženju. Upravo zato, značajnu pažnju posvećujemo praktičnoj nastavi u toku studija, i primjeni teorijski stečenih znanja kroz rad u kompanijama ili na istraživačkim projektima... (op&scaron;irnije na linku).</p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

JRC poziv za otvoren pristup Laboratoriji za nanobiotehnologije

Više o ovoj laboratoriji možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/nanobiotechnology-laboratory

Poziv je namijenjen korisnicima sa univerziteta, naučnoistraživačkih i javnih ustanova, kao i korisnicima iz sektora malih i srednjih preduzeća.

Na poziv se prijavljuje Ustanova Nosilac u partnerstvu sa institucijama iz pridruženih zemalja i kandiduje određeni broj korisnika. Spisak pridruženih zemalja možete pogledati ovdje: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

Trening u Laboratoriji za nanobiotehnologije odnosi se na:

  • Mjerenje nanomaterijala korišćenjem dinamičkog raspršivanja svetlosti, sedimentacije diskovnom centrifugom, asimetričnog i sedimentacionog frakcionisanja protoka u polju sa različitim detektorima i analitičkom ultra centrifugom.
  • In vitro testovi za proučavanje interakcije nanomaterijal-ćelija i naglašavanje zamki nastalih tokom razvoja testa zbog specifične prirode nanomaterijala (in vitro dozimetrija, interakcija nanomaterijala sa ćelijskim reagensima).
  • Studije biomolekularnih interakcija uz pomoć rezonancije površinskog plazmona i kvarcnih tehnika mikrobalansa.
  • Ramanska spektroskopija, elipsometrija, elektronska mikroskopija i uvod u hemijske analize korišćenjem KSPS i / ili ToF-SIMS.
  • ICP-MS uključujući detekciju čestice.

U slučaju da zainteresovane potecijalne korisnike interesuje neka druga tema od gorenavedenih, a smatraju da bi im koristio trening u okviru Laboratorije za nanotehnologiju, potrebno je za dodatne detalje pisati na sljedeću e-mail adresu: JRC-OPEN-NANOBIOTECH@ec.europa.eu

Način prijavljivanja: Prijavni formular treba poslati na sljedeću e-mail adresu: JRC-RI-TRAINING-CB@ec.europa.eu

Uslovi za izbor prijava zavisiće od:

Kvaliteta grupe institucija koja podnosi prijavu:

-          CV Korisnika;

-          Broj zemalja učesnica;

-          Broj institucija;

-          Komplementarnost istraživačke infrastrukture sa JRC infrastrukturom;

Suštine prijave:

-          Opravdanost;

-          Sinergija sa tekućim i budućim planovima;

-          Dodatna vrijednost.

Podnosioci prijava koji uspješno prođu proces selekcije JRC-ija, imaju pravo na besplatan trening, kao i putne troškove i troškove smještaja tokom trajanja posjete Laboratoriji. Putni troškovi i troškovi smještaja biće pokriveni putem refundacije od strane JRC-ija.

Rok za prijavljivanje: 03. jun 2019. godine

Više informacija o ovom pozivu možete pogledati na sljedećoj web stranicihttps://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/training