Aktuelno na fakultetu
Predavači
MAJ
25
Pomjeranje roka za predaju spec/mr radova

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, Univerzitet će početi sa radom 10. juna.
Stoga će termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u junu/julu 2020. biti 10, 11. i 12. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

 
 
MAJ
06
Prvi ispitni rok

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok će početi 2. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.
 
 
APR
14
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju u Crnoj Gori usljed epidemije virusom Covid-19 rok za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2020. godine će biti pomjeren od 1. do 5. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat). 
Arhiva:
dr Maja Drakić-Grgur
Kontakt: maja.drakic@udg.edu.me
Status: Vanredni profesor


Obrazovanje

Maja Drakic je osnovnu i srednju skolu zavrsila u Podgorici. Ekonomski fakultet u Podgorici upisala je 1998. godine. Diplomirala je na Smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” juna 2002. godine. Iste godine upisuje Postdiplomske studije “Preduzetnicka ekonomija”. Magistrirala je u januaru 2005. godine odbranivsi magistarsku tezu “Privatizacija u tranzicionim ekonomijama”. Na istim studijama odbranila je doktorsku tezu “Analiza finansijskih vremenskih serija” novembra 2006. godine.

Tokom studiranja je, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, bila korisnik više stipendija i nagrađivana je više puta. Među dobijenim nagradama izdvajaju se nagrada Opštine Podgorica «19. decembar» i Plaketa Univerziteta Crne Gore za najbojeg studenta u generaciji.

U toku studija i nakon diplomiranja pohađala je više specijalističkih kurseva i seminara i ima licencu Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore za obavljanje poslova brokera i invetsicionog menažera, kao i licencu trenera korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim konferencijama i objavila veliki broj radova u zemlji i u inostranstvu.

U okviru Junior Faculty Development programa akademsku 2004/05 provela je u SAD na stručnom usavršavanju na George Washington Univerzitetu u Vašingtonu. U toku 2005. godine radila je kao saradnik Mercatus Centra na George Mason Univerzitetu (Virginia, USA).

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavala je od 2002-2007.godine na Katedri za preduzetničku ekonomiju. Od 2002. godine je predavač na pripremnim kursevima za liceciranje brokera, dilera i investicionih menadžera.

Od 2001. godine angažovana je kao analitičar Instituta za strateške studije i projekcije, a od 2007. godine radi na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.


Publikacije i radovi

• Važniji radovi

- Korporativno upravljanje i svojinska prava, Miločerski ekonomski forum 2007, Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore (september 2007)
- Imperijalizam Ekonomije i(li) sociologije, koautor sa Ivanom Stesevic, Institut društvenih nauka, Beograd (maj 2007)
- Montenegro – Challenges of New-Born State, coauthor with F. Sautet and K. McKenzie, Mercatus Center Policy Series, Mercatus Center, George Mason Univerzitet, Virginia, SAD (maj 2007)
- Modeli simulacije, Preduzetnička ekonomija”, Volume XI, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, Podgorica (decembar 2006)
- Privatization in Economic Theory, Institute Bruno Leoni working paper, prezentiran na Mises Seminaru, Sestri Levante, Italija (oktobar 2006)
- Od samoregulacije ka (de)regulaciji tržišta kapitala, Miločerski ekonomski forum 2006, Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore (septembar 2006)
- Enterprise restructuring in Montenegro, CERGE-EI, Global Development Network-Regional Research Competition, CERGE Konferencija, Prag, Češka (avgust 2006)
- Tržište vs. Država: pogled iz ugla konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije, Institut društvenih nauka, Beograd (maj 2006)
- Mjerenje rizika na finansijskim tržištima metodom Value at Risk, Preduzetnička ekonomija”, Volume VII, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, Podgorica (decembar 2005)
- Privatizcija u ekonomskoj teoriji, “Preduzetnička ekonomija”, Volume VII, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, Podgorica (decembar 2004)
- Uticaj neformalnih pravila na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori, Institut društvenih nauka, Beograd (maj 2004)
- U susret novoj regulativi preuzimanja preduzeća, "Preduzetnička ekonomija", Volume II, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Podgorica (oktobar 2003)
- Privatizacioni vs. investicioni fondovi, Miločerski ekonomski forum 2003, Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore (septembar 2003)
- Analiza osjetljivosti spoljnotrgovinskih sektora na promjene režima u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, Ekonomski fakultet, Beograd, SCEPP (jun 2003)
- Indeks ekonomskih sloboda kao mjera uspješnosti tranzicije, Institut društvenih nauka, Beograd (maj 2003) Ekonomske slobode - cilj tranzicije, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Volume I, Podgorica (decembar 2002)

• Stipendije, nagrade, i studijski boravci

• Mercatus Center, George Mason University, Arlington, Virginia, USA, Istraživač (may 2005-avgust 2005)
• JFDP program: George Washington University, Washington DC, USA (avgust 2004-maj 2005)
• FLAG International Interactive Financial Management Training Course, Podgorica (februar – jun 2002)
• Studentska nagrada "19. decembar" za najboljeg studenta, Skupština Opštine Podgorica (2002)
• Plaketa Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta (2002)
• Nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta (2001)
• Stipendija Atlas banke (2001)
• Stipendija Atlas Banke
• Nagrada i stipendija Ekonomskog fakulteta za najbolje studente
• Stipendija za talentovane studente Vlade RCG (1999-2002)
• Diploma Luča I (1998)

• Važnije specijalizacije

- Public Governance and Structural Reforms: Public and Private Partnership, Joint Vienna Institute, The Vienna Institute for International Economic Studies, Beč, Austrija (April 2007)
- CASE Institut, Varšava, Poljska (novembar 2006)
- Institut Bruno Leoni, Đenova, Italija (oktobar 2006)
- Kurs aplikativne ekonometrije, E-views, USAID, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” (maj-jul Seminar "Brokers and Dealers Regulation in South Eastern Europe", USA Security Commission, Montenegro Security Commission, USAID (septembar 2003)
- Seminar o korporativnom upravljanju, Pohl Consulting, Evropska agencija za rekonstrukciju, (januar – jun 2003), Licenca za trenera korporativnog upravljanja (jun 2003)
- Seminar o učešću privatnog sektora u kapitalnim projektima, GTZ, EAR, Podgorica (novembar 2002)
- Upravljanje biznis-asocijacijama, CIPE, Budva (maj 2002)
- Licenca investicionog menadžera i brokera, Komisija za hartije od vrijednosti CG, Podgorica (mart 2002)
- Finansijska kontrola, USAID i Savjet za privatizaciju Vlade RCG, Podgorica (februar 2002)
- Menadžment u restrukturiranju preduzeća, USAID i Savjet za privatizaciju Vlade RCG, Podgorica (februar 2002)
- Uvod u restrukturiranje i refinansiranje preduzeća u Crnoj Gori, USAID i Savjet za privatizaciju Vlade RCG, Podgorica (februar 2002)