Aktuelno na fakultetu
O fakultetu
JUL
24
Drugi popravni rok - septembar 2023

Drugi popravni rok na RPS će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 20. 09. 2023. godine. 
 
APR
25
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2023. godine će biti 10, 11, 12, i 15. maja 2023. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 2. maja 2023. godine do 12h.


 
 
NOV
29
Raspored ispita

Postavljen je raspored ispita u redovnom i popravnom roku u toku zimskog semestra studijske 2022/23. godine na Renesansnim postdiplomskim studjama.

Raspored ispita na RPS možete naći u dijelu Download/za studente.  
Arhiva:

Misija Poslediplomskog studijskog programa „Preduzetnička ekonomija“

» Razvoj duha slobode, individualizma preduzetništva i liberalne ekonomske misli, razvoj istraživanja i metodologije istraživanja ekonomskih pojava, priprema studenata za rad na globalnom svjetskom tržištu, širenje i jačanje mreže studenata ovih studija u zemlji i svijetu.


Zašto naziv „Preduzetnička ekonomija“?

Sam naziv asocira na koncept ekonomije koji se razvija na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

Suština koncepta je da se ekonomija shvata kao nauka o slobodnoj tržišnoj razmjeni; nauka koju karakteriše neodređenost, neizvjesnost i rizik; nauka koja se ne može objasniti samo ekonomijom, već je potrebno znanje iz mnogih drugih disciplina, posebno fizike, biologije, psihologije, sociologije, prava,...

U osnovi ekonomskog rasta su preduzetništvo i inovacije. Ako je tako, koja su to znanja potrebna ekonomistima, odnosno kakav način razmišljanja. Uz to, globalizacija kao proces ukidanja barijera slobodnom tržištu, pojačava potrebu za znanjima koja su tražena na međunarodnom tržištu. Sve ovo od studenta traži da bude preduzetan, da zna da preduzetno iskoristi svoja znanja i preduzetno upravlja sopstvenim znanjem i vještinama.Preduzetnička ekonomija je:

1) koncept koji polazi od pojedinca;
2) koncept koji polazi od ličnog interesa pojedinca;
3) koncept koji institucije shvata kao ugovor između pojedinaca;
4) koncept otvorenosti u razmišljanja pojedinca i ponašanju i organizaciji države;
5) koncept koji državu shvata kao važnu društvenu instituciju koja ima za zadatak da stvara uslove za ekonomiju, štiti svojinska prava i omogući izvršavanje dobrovoljno i legalno sklopljenih ugovora;
6) koncept koji polazi od toga da su sva prava pojedinca garantovana i zaštićena Ustavom, odnosno da je ustav zaštita pojedinca od odluka većine.

Ove studije su idejni nastavak Postdiplomskih studija koje su organizovane od 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, koje je osnovao i njima rukovodio prof.dr Veselin Vukotić.


Realizacija ideje

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije, i biznis organizovao bi specijalističke i postdiplomske studija „Preduzetnička ekonomija“. Postojala bi direktna i posredna prohodnost sa specijalističkih na postdiolomske studije.

Specijalističke studije bi po pravilu bile posvećene konkretnom zanimanju, pogotovu onim zanimanjima koja su već i koja će biti tražena na tržištu. Ona bi trajale jednu studijsku godinu, odnosno dva semestra.

Postdiplomske studije bi trajale dvije studijske godine, odnosno 4 semestra.

One bi imale dva zadatka:

1. Da se usvajaju znanja i razumijeva teorijska strana ekonomije;
2. Da se dobiju teorijska i stručna znanja za praktičan biznis i menadžment u različitim oblastima.

Posebno važan zadatak ovih Postdiplomski studija bi bio razvoj teorije ekonomije. U čitavom regionu, ne samo u Crnoj Gori Posdiplomske studije su više okrenute praktičnoj strani ekonomije, mnogo manje teoriji! Ipak, razvoj ekonomije kao nauke i kao struke zahtijeva razvoj teorije.


Bazične premise razmišljanja studenata na ovim studijama

1. Spremnost da se učestvuje u društvenom životu specijalističkih i postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“ ("potisnuta sebičnost").
2. Kulturno ponašanje i moderno civilizacijsko rezonovanje ("potisnuta provicijalnost").
3. Vjera u sebe i sposobnost da se ta vjera može praktično pokazati i postići ("potisnuta umišljenost").
4. Shvatanje da je ekonomski problem kako stvoriti više, a ne kako pravedno raspodijeliti već postojeće ("potisnuta sklonost distributivnoj pravdi").
5. Shvatanje da je svaki pojedinac odgovoran za sebe i odluke koje donosi ("potisnuta sklonost kolektivizmu - gomili")
6. Shavatanje Hajnzerbegovog principa neodređenosti ("potisnuta sklonost ka determinizmu")
7. "Ništa nije fanstastično kao stvarnost!" - (Dostojevski) - ("potisnutra sklonost ka praksi: prst na čelo")Interdisciplinaronost koja se razvija na studijama „Preduzetnička ekonomija“


Ako se čitav svijet globalizuje i integriše zašto nauka i dalje ostaje rascjepkana i feudalizovana? Zašto su se sve nauke uvukle u svoju ljušturu? Da li se stvarnost može objasniti takvim pristupom? Da li se ekonomija može objasniti samo ekonomijom?

Ove studije upravo polaze od interdisciplinarnosti, od integracije nauka: fizike, biologije, prava, matematike, psihologije, filozofije, sociologije!
Ove se studije baziraju na novog paradigmi holističkog pristupa stvarnosti (Ajnštajn i kvantna fizika), a manje na mehanicističkoj paradigmi (Njutn, Laplas, Dekart,...).

Isto tako, ove studije, pored praktične strane razvijaju i teoriju ekonomije.

One su takođe zamišljene kao poseban intelektualni inkubator za stvaranje istraživačkog i naučnog kadra. Ovo do sad u Crnoj Gori nije dovoljno rađeno, već je upravo suprotno ugroženo poplavom komercijalno-praktičnog pristupa

Sedam bazičnih pravila studija „Preduzetnička ekonomija“

1. Obavezna predavanja, vježbe, testovi, seminari, konferencije
2. Grupne aktvinosti petkom, subotom i nedjeljom
3. Jezik Studija - engleski i naš
4. Studije se organizuju u klasi Rukovodioca studija
5. Studije se samofinansiraju*
6. Broj studenata je ograničen
7. Maksimalna posvećenost studenta StudijamaMeđunarodni karakter studija

Nastava iz određenih disciplina će se držati na engleskom jeziku, što će omogućiti studentima sa inostranih fakulteta da je pohađaju. Isto tako, naši studenti će moći da polažu odgovarajuće ispite tokom boravka na inostranim fakultetima.Pozadina ideje

Kao što je već rečeno, ideja specijalističkih i postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija, je počela da se kao autorska ideja i projekat realizuje na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1992. godine. Do 2006. godine 8 generacija studenata (oko 250 studenata) je završilo ili završava ove studije. Program studija, način organizacije studija, metode rada na studijama, oko 120 profesora iz inostranstva, poznati svjetski udžbenici, nastava i na engleskom jeziku doprinijeli su da ove studije budu prepoznatljive u inostranstvu i da su bile prepoznate kao jedne od najboljih u Istočnoj Evropi iz domena liberalnog shvatanja ekonomije. U Crnoj Gori su skoro svi studenti ovih Studija već postigli ili su na putu da postignu uspješne karijere. Zbog toga su prepoznati u inostranstvu kao „Crnogorska ekonomska škola“.

Studije „Preduzetnička ekonomija“ imaju već dugo dobru saradnju sa poznatim svjetskim institucijama i fondacijama kao što su CATO Institute iz Vašingtona, Heritage fondacija, Liberty fund, Atlas fondacija, ICER iz Torina, CASE iz Varšave, Institutom za rad i tržište rada iz Vašingtona, George Mason Univerzitetom iz Virdžinije, mrežom instituta iz regiona, CEPS-om iz Brisla, sa profesorima iz Japana, Kine, Australije, Indije,...

Svršeni studenti ovih studija rade na prestižnim mjestima u državnoj administraciji i Vladi Crne Gore, na tržištu kapitala i Centralnoj banci, privatnim kompanijama, kao i na univerzitetima i fakultetima u Crnoj Gori, Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.BUDITE DIO ISTORIJE BUDUĆNOSTI!