Aktuelno na fakultetu
Predmeti
JUL
24
Drugi popravni rok - septembar 2023

Drugi popravni rok na RPS će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 20. 09. 2023. godine. 
 
APR
25
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2023. godine će biti 10, 11, 12, i 15. maja 2023. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 2. maja 2023. godine do 12h.


 
 
NOV
29
Raspored ispita

Postavljen je raspored ispita u redovnom i popravnom roku u toku zimskog semestra studijske 2022/23. godine na Renesansnim postdiplomskim studjama.

Raspored ispita na RPS možete naći u dijelu Download/za studente.  
Arhiva:

Preduzetnička ekonomija

1.
GODINA
Ekonomija i ekonomska filozofija O
Finansijska ekonomija O
Informatika I
Finansijska matematika I
Ekonomska sociologija I
Engleski jezik I
Statistika O
Ekonomska psihologija I
Međunarodne finansije O
Institucije Evropske unije I
Filozofija biologije I
 
2.
GODINA
Ekonomija i razvoj ideja O
Teorija računovodstva O
Analiza bilansa O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Napredna ekonomija

2.
GODINA
Ekonometrija I
Makroekonomija I
Ekonomske ideje: istorija i razvoj O
Korporativne finansije I
Bankarstvo I
Ekonomske politike EU I
Mikroekonomija I
Evropska statstika I
Laboratorija: Metodologija pisanja naučno-istraživačkih radova O
Geografski informacioni sistemi I
Pravni i institucionalni okvir finansijskog tržišta I
Osnove ekološkog menadžmenta I
Ekologija u industriji, energetici i upravljanje otpadom I
Računovodstvo I
Finanasije i aktuarska matematika I
Osnovni principi osiguranja I
Upravljanje rizikom u osiguranju I
Upravljanje zaštitom zemljišta i voda I
Magistarski rad O
 

Ekološki menadžment

1.
GODINA
Ekonomija i ekonomska filozofija O
Osnovi ekološkog menadžmenta O
Finansijska ekonomija O
Ekonomska sociologija O
Engleski jezik I
Statistika O
Upravljanje zaštitom zemljišta i voda O
Ekologija u industriji, energetici i upravljanje otpadom O
Međunarodne finansije I
Filozofija biologije I
 
2.
GODINA
Upravljanje zaštitom vazduha O
Održivi razvoj i ekologija O
Istorija ideja O
Informacioni sistemi u ekologiji O
Laboratorija: Metodologija pisanja naučno-istraživačkih radova O
Magistarski rad O
 

Osiguranje

2.
GODINA
Međunarodne finansije O
Osiguranje i Reosiguranje O
Informacioni sistemi u računovodstvu i finansijama O
Ekonomska statistika i demografija O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Opšti

1.
GODINA
Finansijska ekonomija I
Matematika I
Informacioni sistemi I
Ekonomija i pravo I
Privredno pravo I
Ekonomska sociologija I
Ekonomija i fizika I
Ekonomska filozofija O
Međunarodna ekonomija O
Statistika I
Ekonomska psihologija I
Međunarodne finansije O
Institucije Evropske unije I
Filozofija biologije I
 
2.
GODINA
Ekonometrija I
Makroekonomija I
Ekonomske ideje: istorija i razvoj O
Korporativne finansije I
Bankarstvo I
Ekonomske politike EU I
Mikroekonomija I
Evropska statstika I
Laboratorija: Metodologija pisanja naučno-istraživačkih radova O
Geografski informacioni sistemi I
Pravni i institucionalni okvir finansijskog tržišta I
Računovodstvo I
Osnove ekološkog menadžmenta I
Ekologija u industriji, energetici i upravljanje otpadom I
Finanasije i aktuarska matematika I
Osnovni principi osiguranja I
Upravljanje rizikom u osiguranju I
Upravljanje zaštitom zemljišta i voda I
Magistarski rad O
 

Međunarodne ekonomija

1.
GODINA
Finansijska ekonomija O
Ekonomija i razvoj ideja O
Ekonometrija O
Istraživački projekat O
Akademsko pisanje O
Međunarodna ekonomija O
Makroekonomija O
Mikroekonomija O
Istraživački projekat 2 O
Korporativne finansije I
 
2.
GODINA
Kvantitativne finansije O
Međunarodne finansije O
Ekonomska statistika i demografija O
Ekonomska analiza prava O
Istraživački projekat 3 O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Finansijska tržišta i korporativno upravljanje

1.
GODINA
Finansijska ekonomija O
Ekonomija i razvoj ideja O
Korporativno upravljanje O
Akademsko pisanje O
Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje O
Međunarodna ekonomija O
Korporativne finansije O
Finansijsko pravo O
Wall Street , opcije i finansijsko tržište O
 
2.
GODINA
Međunarodne finansije O
Kvantitativne finansije O
Fjučersi i finansijska tržišta O
Ekonomska analiza prava O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Računovodstvo, finansije i osiguranje

1.
GODINA
Finansijska ekonomija O
Ekonomija i razvoj ideja O
Teorija računovodstva O
Osiguranje O
Akademsko pisanje O
Bankarstvo I
Statistika O
Analiza bilansa O
Risk Management O
 
2.
GODINA
Međunarodne finansije O
Revizija bilansa O
Reosiguranje I
Informacioni sistemi I
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Međunarodni menadžment i biznis

1.
GODINA
Poslovni informacioni sistemi I
Kompanijsko pravo I
Korporativno upravljanje I
Mikroekonomija za menadžere O
Makroekonomija za menadžere O
Finansijsko pravo O
Država i biznis O
Međunarodni marketing O
e-Biznis O
 
2.
GODINA
Preduzetničke finansije O
Fjučersi i finansijska tržišta O
Međunarodne finansije O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Poslovna psihologija i menadžment

1.
GODINA
Psihologija menadžmenta i organizacionog ponašanja O
Komunikologija - psihologija komunikacije O
Psihofilozofija biznisa O
Ponašanje potrošača O
Metodologija rada i istraživanja psihologa O
Psihologija investicija O
Psihologija porodice O
Poslovna komunikologija i marketing O
 
2.
GODINA
Ljudski potencijali u svijetu tehnoloških izazova O
Sociopsihološke dimenzije razvoja O
Socijani marketing u funkciji očuvanja sredine O
Akademsko pisanje 2 O
Ponašanje potrošača (za studente koji su 2012. godine upisali samo mr studije) I
Komunikologija - psihologija komunikacije (za studente koji su 2012. godine upisali samo mr studije) I
Magistarski rad O
 

Upravljanje zasticenim područjima

1.
GODINA
Osnove biodiverziteta O
Ekološko pravo u Evropskoj uniji i Crnoj Gori O
Upravljanje resursima i upravljanje projektima O
Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada O
Osnovi menadžmenta i biznis administracije O
Učešće javnosti i zainteresovanih grupa O
Procjena uticaja na životnu sredinu I
Završni rad O
Finansijski aspekt upravljanja zaštićenim područjima i EU fondovi I
Zaštićena područja i održivi ruralni razvoj O
 
2.
GODINA
Osnove biodiverziteta O
Osnovi menadžmenta i biznis administracije I
Upravljanje resursima i upravljanje projektima O
Procjena uticaja na životnu sredinu O
Učešće javnosti i zainteresovanih grupa O
Zaštićena područja i održivi ruralni razvoj O
Magistarski rad O
 

Računovodstvo

1.
GODINA
Ekonomija i razvoj ideja O
Finansijska ekonomija O
Računovodstvo i finansijsko izvještavanje O
Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje O
Akademsko pisanje O
Analiza bilansa i donošenje odluka O
Informacioni sistemu u računovodstvu O
Poresko računovodstvo O
Korporativne finansije I
 
2.
GODINA
Interna i eksterna revizija O
Društveno računovodstvo (SNA) O
Forenzika (modul) O
Procjena vrijednosti kompanija (modul) O
Informacioni sistemi u računovodstvu i finansijama O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Finansije i bankarstvo

1.
GODINA
Ekonomija i razvoj ideja O
Finansijska ekonomija O
Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje O
Ponašanje potrošača O
Akademsko pisanje O
Bankarstvo I O
Analiza bilansa i donošenje odluka O
Risk Management O
Poslovna komunikologija i marketing O
 
2.
GODINA
Međunarodne finansije O
Bankarstvo II O
Informacioni sistemi u računovodstvu i finansijama O
Ekonomska statistika i demografija O
Akademsko pisanje 2 O
Magistarski rad O
 

Statistika (EMOS)

1.
GODINA
Istorija statističkih i ekonomskih ideja O
Medjunarodni statisticki sistem O
Metodologija statističkog istraživanja O
Teorija uzoraka O
Ekonomska statistika i Sistem nacionalnih racuna O
Ekonometrija i ekonometrijski modeli O
Analiza rizika O
Internship O
Matematička statistika i vjerovatnoća O
 
2.
GODINA
Analiza Big Data O
Analiza vremenskih serija O
Naučno istraživački rad O
Akademsko pisanje i istrazivacki projekat II O
Demografija i demografska istraživanja O
Magistarski rad O
 

Informacioni menadžment u zdravstvu

1.
GODINA
Zdravlje i determinante zdravlja O
Razvoj i projektovanje zdravstvenih organizacija O
IT podrška upravljanju u zdravstvu O
Osnove statistike O
Metodologija istraživanja i akademsko pisanje I
Misija i struktura zdravstvenih usluga I
Osnove ekonomije u zdravstvu O
Osnove prava u zdravstvu O
Informacione tehnologije i informacioni menadžment u zdravstvu O
Analiza podataka i vještačka inteligencija u zdravstvu O
Menadžment i liderstvo (u zdravstvu) I
Upravljačko računovodstvo I
 
2.
GODINA
Analiza "Big data" O
E-zdravstvo i elektronski dokumentacioni sistem u zdravstvu O
Radna praksa O
Komunikacije i odnosi sa javnošću I
Finansijski menadžment I
Magistarski rad O