Organizaciona struktura

Organizaciona struktura


Nosioci ideje Privatnog univerziteta u Podgorici su prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan Vukčević. Radi se o poznatim univerzitetskim profesorima koji imaju iskustvo ne samo u nastavi, već i kao organizatori nastave i reformatori u ovoj oblasti.

Veselin Vukotić je osnivač i rukovodilac prestižnih međunarodnih postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”; autor je koncepta PMB studija na Ekonomskom fakultetu; Rukovodilac smjera “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” i utemeljivač Ekonomske reformske mreže (ISSP, CEED, CARA).

Akademik Dragan Vukčević je bio dekan Pravnog fakulteta; Rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu. Osnivač je i Rukovodilac poznate izdavačke kuće “CID”.U realizaciji ideje učestvuju i privatna firma “Univerzitats” čiji su osnivači pored Veselina Vukotića i Dragana Vukčevića, Milo Đukanović i Tomislav Čelebić; kao i profesori Stiv Pejovich i Enrico Colombatto.

Skupština osnivača

Skupština osnivača je organ upravljanja.
Skupštinu osnivača čini 7 (sedam) članova, od čega: 5 (pet) predstavnika osnivača (po jedan predstavnik  svakog fakulteta - osnivača UDG-a), jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik neakademskog osoblja zaposlenog na UDG-ju.
Predsjednik skupštine osnivača: prof. dr. Dragan K. Vukčević

 

Rektor

Rektor zastupa i predstavlja UDG i ima ovlašćenja neophodna za rukovođenje u okviru poslovne politike koju utvrđuje Skupština osnivača i za sprovođenje odluka Skupštine osnivača i Senata. 
Prof. dr Veselin Vukotić

 

Prorektori

Rektoru u radu pomažu prorektori u skladu sa odredbama Statuta. UDG  može imati 2 (dva) prorektora i jednog studenta prorektora. Prorektore bira Skupština osnivača, na prijedlog Rektora.

 1. Prof. dr Đorđije Borozan, prorektor, oblast institucionalnog razvoja;
 2. Prof. dr Milica Vukotić, prorektorka za nastavu i međunarodnu univerzitetsku saradnju.

 

Rektorski kolegijum

 

 1. Prof. dr Veselin Vukotić, rektor;
 2. Prof. dr Đorđije Borozan, prorektor, oblast institucionalnog razvoja;
 3. Prof. dr Milica Vukotić, prorektorka za nastavu i međunarodnu univerzitetsku saradnju;
 4. Doc. dr Sandra Tinaj, glavna menadžerka, članica: oblast unutrašnje organizacije i razvoja, istraživanje i strani studenti;
 5. Prof. dr Tomo Popović, profesor, član: oblast nauke i tehnologije;
 6. Bogdan Malavrazić, student, član: studentska pitanja i studentski sport;
 7. Mr Marko Nišavić, saradnik, član: oblast studentsko preduzetništvo i studentske prakse u inostranstvu.

 

Poslovna sekretarka: Tea Grgurović

Pravni konsultatnti: Doc. dr Milica Kovač-Orlandić i mr Alen Adrović

Finansijska konsultantkinja: Doc. dr Jadranka Glomazić, finansijska direktorica

Konsultant za studentske manifestacije i istraživanje: mr Nikola Mićunović, saradnik.

 

Senat 
Senat je najviši stručni organ UDG-a.
Senat ima  15 (petnaest) članova i to:

 • Rektor;
 • prorektor;
 • po 2 (dva) predstavnika svakog fakulteta u sastavu UDG-ja;
 • 2 (dva) predstavnika studentskog parlamenta;
 • 1 (jedan) predstavnik Studentskog biznis centra;

Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ECTS kredita, u radu Senata učestvuju svi predstavnici studenata. Mandat članova Senata traje dok traje funkcija po osnovu koje su u članstvu Senata.

 

Članovi Etičkog odbora UDG:

 1. Mr Andrej Bracanović;
 2. prof. dr Milica Vukotić;
 3. doc. dr Branko Bošković;
 4. prof. dr Jadranka Kaluđerović;
 5. doc. dr Marija Orlandić;
 6. prof. dr Anđela Jakšić Stojanović;
 7. doc. dr Nela Milošević;organogram_mne