Organizaciona struktura

Organizaciona struktura


Nosioci ideje Privatnog univerziteta u Podgorici su prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan Vukčević. Radi se o poznatim univerzitetskim profesorima koji imaju iskustvo ne samo u nastavi, već i kao organizatori nastave i reformatori u ovoj oblasti.

Veselin Vukotić je osnivač i rukovodilac prestižnih međunarodnih postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”; autor je koncepta PMB studija na Ekonomskom fakultetu; Rukovodilac smjera “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” i utemeljivač Ekonomske reformske mreže (ISSP, CEED, CARA).

Akademik Dragan Vukčević je bio dekan Pravnog fakulteta; Rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu. Osnivač je i Rukovodilac poznate izdavačke kuće “CID”.U realizaciji ideje učestvuju i privatna firma “Univerzitats” čiji su osnivači pored Veselina Vukotića i Dragana Vukčevića, Milo Đukanović i Tomislav Čelebić; kao i profesori Stiv Pejovich i Enrico Colombatto.

Skupština osnivača

Skupština osnivača je organ upravljanja.
Skupštinu osnivača čini 7 (sedam) članova, od čega: 5 (pet) predstavnika osnivača (po jedan predstavnik  svakog fakulteta - osnivača UDG-a), jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik neakademskog osoblja zaposlenog na UDG-ju.
Predsjednik skupštine osnivača: prof. dr. Dragan K. Vukčević

Rektor

Rektor zastupa i predstavlja UDG i ima ovlašćenja neophodna za rukovođenje u okviru poslovne politike koju utvrđuje Skupština osnivača i za sprovođenje odluka Skupštine osnivača i Senata. 
Prof. dr Veselin Vukotić (http://www.vukotic.net/)

Prorektor za nastavu

Rektoru u radu pomažu prorektori u skladu sa odredbama ovog statuta. UDG  može imati 2 (dva) prorektora i jednog studenta prorektora. Prorektore bira Skupština osnivača, na predlog rektora
Prof dr. Đordjije Borozan (http://udgedu.me/hs/osnovne/predavaci/3) 

Rektorski kolegijum

Prof. dr Veselin Vukotić, rektor
Prof. dr Djordjije Borozan, prorektor za nastavu
Dr Sandra Tinaj, generalni menadžer
Balša Lubarda, student prorektor
Konsultativni članovi u zavisnosti od teme

Senat 
Senat je najviši stručni organ UDG-a.
Senat ima  15 (petnaest) članova i to:

 • Rektor;
 • prorektor;
 • po 2 (dva) predstavnika svakog fakulteta u sastavu UDG-ja;
 • 2 (dva) predstavnika studentskog parlamenta;
 • 1 (jedan) predstavnik Studentskog biznis centra;

Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ECTS kredita, u radu Senata učestvuju svi predstavnici studenata. Mandat članova Senata traje dok traje funkcija po osnovu koje su u članstvu Senata.

 

Članovi Etičkog odbora UDG:

 1. Mr Andrej Bracanović;
 2. prof. dr Milica Vukotić;
 3. doc. dr Branko Bošković;
 4. prof. dr Jadranka Kaluđerović;
 5. doc. dr Marija Orlandić;
 6. prof. dr Anđela Jakšić Stojanović;
 7. doc. dr Nela Milošević;organogram_mne