Politehnika

PT

Politehnika

https://politehnika.udg.edu.me/
Ideja Studija politehnike na UDG je da se objedine najsavremenija aplikativna znanja tehničkih predmeta građevine i arhitekture, sa predmetima društvenih nauka (ekonomije, finansija, zakonodavstva, upravljanja projektima …)  čime je  omogućeno direktno sagledavanje položaja građevinske i arhitektonske profesije u društvu, kao i njihova interakcija sa  relevantnim  društvenim strukturama.Studije politehnike-UDG su dvostepeni akademski studijski program koji traje 5 godina (3+2 godine) i obrazuje sledeći profil stručnog kadra:
 • Inženjer politehnike (Nivo Bachelor – nakon završene 3 godine studija)
  • osposobljen da se direktno i  operativno  uključi u rad kompanija koje se bave  oblastima iz domena građevinarstva,  arhitekture i urbanizma. Interaktivan program nastave, kroz predavanja, vježbe i praktičnu  nastavu,  pruža studentu  znanja iz  oblasti oblikovanja prostora,  urbanističkog planiranja i projektovanja,  analize linijskih nosača, kao i smjernice u projektovanju i dimenzionisanju.
 
  • osposobljen da se bavi koordinacijom realizacije  inženjerskih projekata, koristeći znanja stečena kroz predmete iz oblasti zakonske regulative u inženjerstvu, standarda, profesionalnih tijela i odnosa sa privredom, kao i kroz  obuhvaćene teme preduzetništva, marketinga, liderstva, finansija i globalnog tržišta.
 Široka baza znanja i titula Bachelora politehnike koja se stiče na Politehnici UDG, daje  programu potpunu jedinstvenost jer slican studijski program ne postoji na ovim prostorima.
U toku prve tri godine studija student se upoznaje sa:
 • bazičnim predmetima (Matematika I,  Matematika II i Tehnička fizika), sa stanovišta primjenjenih znanja.
 • osnovama stručnih predmeta iz domena građevinsrstva,  arhitekture i urbanizma,  kojima se obezbjeđuju  uvodna, komplementarna znanja iz ovih oblasti. Kroz  ove  predmeta, student stiče generalan uvod u studije, koje će na četvrtoj godini studija,  biti organizovane u posebne programe. Predmeti su koncipirani tako da  pružaju kvalitetna  analitička  znanja, koja su takođe kombinovana sa primjenom i softverskih paketa (SAP, TOWER) koji se primjenjuju u savremenoj građevinskoj i arhitektonskoj praksi. Završetkom trogodišnjeg programa student posjeduje znanja iz proračuna linijskih konstrukcija (analitički i uz pomoć softvera),  elementarna znanja iz oblasti dimenzionisanja jednostavnih presjeka, kao i osnove urbanističkog planiranja i projektovanja.
 • predmetima društvenih nauka kojima se objašnjava  položaj tehničke profesije u društvu sa stanovišta ekonomije, zakonodavstva i  finansija. Program obuhvata zakonsku regulativu u inženjerstvu, standarde, profesionalna tijela i odnose sa privredom. Obuhvaćene su takođe teme preduzetništva, marketinga, liderstva, kao i teme finansija i globalnog tržišta.
Preduzetnička tribina, gost Predrag Bošković
Plan i program studiranja prve, druge i treće godine studija,  obuhvata pohađanje nastave, (predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe, terenska nastava i obilazak gradilišta), izradu domaćih zadataka i elaborata, aktivno učešće u nastavi, polaganje kolokvijuma i završnog ispita.
Nakon završenih osnovnih akademskih studija politehnike u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, upisom na četvrtu godinu studija, student se odlučuje za jedan od četiri magistarska akademska programa:
  1. Upravljanje nekretninama
  2. Građevinarstvo i savremene tehnologije
  3. Arhitektura i dizajn
  4. Ekologija, urbanizam i prostorno planiranje.
Pri tom je program Upravljanje nekretninama kompatibilan sa programom akademskih magistarskih studija „Nekretnine – konsulting, inženjering, investicije i poslovni razvoj” Fakulteta za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis, UDG,
Predmeti na četvrtoj i petoj godini studija politehnike daju:
 • uže stručni kontinuitet  tema obuhvaćenih trećom godinom studija i dublje  upoznavanje stručnih teme programa
 • upoznavanje sa temama savremenog inženjerstva (energetska efikasnost, inteligentni, novi i ekološki materijali, …)
 • nadogradnju  znanja iz primjene kompjuterskih metoda i softverskih paketa.
Plan i program studiranja na četvrtoj i petoj godini, pored obaveza opisanih za prvu, drugu i treću godinu,  sadrži i obavljanje stručne prakse (u trajanju od sedam nedelja u toku VIII semestra) i izradu završnog rada (teze) za koju je predviđeno sedam nedelja u toku X semestra.
 1. Politehnika, kao univerzitetska jedinica koristi  sve infrastrukturne, organizacione i kadrovske kapacitete Univerziteta Donja Gorica:
  Zgrada bruto površine cca 16,456,72 m, kao i prateći objekti (parking, sportski tereni, i sl).
 2. Biblioteka (čitaonica sa oko 1.000m2 i bibliotečki fundus sa oko 300 m2 koju čini inicijalni fond od 2.000 knjiga
 3. Studentski klub (oko 400 m2)
 4. Međunarodni centar (oko 1.500m2)
 5. Podzemna garaža sa 200 parking mjesta i nadzemna sa oko 400 parking mjesta
 6. Pet amfiteatara sa 220-300 mjesta – ukupno oko 1300 mjesta
 7. 20 učionica sa oko 1100 mjesta.
 8. Broj stolica za studente 2.400 (pet amfiteatara + 20 učionica)
 9. Audio vizuelne učionice (sa 39 mjesta) za učenje stranih jezika
 10. Najsavremenija audio vizuelna oprema kojom su opremljeni svi prostori u zgradi (učionice, biblioteka, holovi,...)
UDG je otvoren za saradnju sa mladim saradnicima iz Crne Gore kao i sa mladim i uspješnim ljudima sa ovog područja koji žive i rade u inostarnstvu.
Stalno podizanje kvaliteta nastave, njena internacionalizacija i povezanost sa tržištem rada su neki aksiomi razvojne strategije UDG. 

Smjerovi

 • Opšti smjer