Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

INNOFOOD - Inovacija proizvoda i procesa u crnogorskoj prehrambenoj industriji

Cilj projekta je Ex vivo ispitivanja probiotskih karakteristika odabranih bakterija mliječne kiseline iz tradicionalnih proizvoda i njihova upotreba pri kreiranju novih proizvoda. Projekat realizuje FPTBHE u partnerstvu sa Mljekarom Lazine i Farmom Miljanić.

Projekat se finansira kao grant za inovativne projekte od strane Ministarstva nauke.

Cilj InnoFood projekta je podsticanje inovativnog razvoja prehrambenog sektora, koristeći resurse prirodnog biodiverziteta i potencijale domaćeg sektora proizvodnje hrane. Misija InnoFood-a je razvoj i unapređenja autohtonih i tradicionalnih prehrambenih poljoprivrednih proizvoda i resursa primjenom savremenih istraživačkih tehnika.  Tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagođavaju se novim trendovima uz zadržavanje autentičnosti i prepoznatljivih karakteristika proizvoda. Ujedno se stvara održiva platforma u lancu vrijednosti proizvodnje hrane koja povezuje različite učesnike (poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i dr.).

U fokusu Projekta je procjena stepena preživljavanja odabranih mikroorganizama izolovanih iz autohtonih proizvoda Crne Gore u ex vivo modelu. Naime, mikrobiom humanog gastro-intestinalnog trakta vrlo je promjenjiv, u zavisnosti od životnog doba, genetskih predispozicija, kao i prehrambenih navika individue. Promjene mikrobioma domaćina mogu uzrokovati smanjenu iskoristivost energije iz hrane, brojne fiziološke poremećaje i bolesti. Mikroorganizmi u hrani najvjerovatnije doprinose održavanju i oporavku ravnoteže mikroflore crijeva. Stoga konzumiranje fermentisane hrane koja sadrži korisne mikroorganizme može podstaći očuvanje zdravog fiziološkog stanja mikroflore crijeva i poboljšanje opšte otpornosti organizma. Proizvodi zastupljeni na tržištu sadrže uglavnom istražene mikroorganizme poznatih karakteristika, pa postoji potreba za otkrivanjem i istraživanjem novih prirodnih niša za izolaciju beneficijalnih mikroorganizama.

Ciljni mikroorganizmi Projekta su oni za koje je dokazano da imaju korisna svojstva u organski proizvedenim sirevima sa različitim postotkom masti, surutki, te u fermentisanim mlječnim napicima, a koji su proizvedeni primjenom tradicionalnih tehnologija. Prvo će biti izvršena izolacija i identifikacija autohtonih sojeva bakterija iz različitih tradicionalnih mlječnih proizvoda Crne Gore. Kod tih sojeva biće testiran njihov probiotski potencijal i svojstva koja promovišu zdravlje, a oni koji posjeduju najbolja svojstva biće odabrani za primjenu u proizvodnji novih fermentisanih mlječnih proizvoda sa tradicionalnim karakteristikama. Identifikacija odabranih sojeva biće izvršena primjenom molekularno-bioloških tehnika, biohemijskom identifikacijom, i analizom stepena preživljavanja nakon izloženosti djelovanju digestivnih enzima iz humanog gastro-intestinalog trakta u ex vivo modelu. Sojevi sa najpoželjnijim svojstvima biće primjenjeni kao probiotski dodaci za pravljenje novih mlječnih proizvoda. Novi proizvodi će se proizvoditi u objektima partnera InnoFood projekta (Farma Miljanić i Mljekara Lazine).

Projekat će služiti kao osnova za ambiciozniji dugoročni program zasnovan na upotrebi crnogorskih autohtonih resursa u svrhu održive proizvodnje specifičnih prehrambenih proizvoda.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.