Obavještenja

utorak, 15. novembar 2022.

Centar izvrsnosti, UDG dio RAKIP inicijative

Univerzitet Donja Gorica (UDG), Centar izvrsnosti (FoodHub) postao je dio "Platforme za modeliranje procjene rizika i integraciju znanja" - RAKIP Inicijativa. 

 

Inicijativa RAKIP ogleda se u saradnji svih aktera u oblastima procjene i upravljanja rizicima, akademskih institucija i ostalih zainteresovanih strana. RAKIP je osnovan od strane Njemačkog Federalnog instituta za procjenu rizika (BfR), Agencije za hranu, životnu sredinu i zdravlje Francuske (ANSES), i Njemačkog nacionalnog instituta za hranu (DTU Food). 

Članstvo u Inicijativi RAKIP je od velikog značaja za Centar izvrsnosti (FoodHub) i crnogorsku zajednicu koja u fokusu ima bezbjednost hrane. RAKIP uspostavlja okvir za saradnju između organizacija članica inicijative u domenu podrške postojećim i budućim modelima za efikasnu razmjenu informacija i procjene rizika za bezbjednost hrane. Ključne komponente su rešenja koja omogućavaju dijeljenje "znanja" procjenu rizika na efikasan i jednostavan način. 

Trenutno, RAKIP je  posvećen osiguranju naučno zasnovane implementacije ovog koncepta i uspostavljanju prve baze digitalnih modela- Kvantitativnu procjenu mikrobioloških rizika u oblasti bezbjednosti hrane. 

U narednom perodu, biće uspostvaljene i operativne baze sa raspoloživim modelima za procjenu rizika, na osnovu realnih podataka sa terena, i omogućena njihva efikasna razmjena sa zainteresovanim stranama u okviru  javnog portala RAKIP zajednice.