Obavještenja

četvrtak, 6. jun 2024.

IPS stipendije Bundestag-a

Njemački Bundestag dodjeljuje i ove godine Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) politički zainteresovanim mladima, sa završenim akademskim studijama. IPS program se sprovodi pod pokroviteljstvom predsjednice njemačkog Bundestaga. Program je namijenjen mladim ljudima sa završenim studijama, koji na osnovu svojih kvalifikacija imaju izgleda za vodeće i /ili funkcije multiplikatora u svojoj zemlji porijekla. Njemački Bundestag mladim ljudima pruža priliku da u teoriji i praksi upoznaju njemački parlamentarni sistem kroz angažman u trajanju od tri mjeseca u birou poslanice ili poslanika njemačkog Bundestag-a. Pored toga, stipendisti  posjećuju predavanja univerziteta koji su partneri u programu.

Program za 2025. godinu počinje 1. marta 2025. i završava 31. jula 2025. godine. Učesnici programa će primati mjesečnu stipendiju, a takođe su pokriveni putni troškovi i zdravstveno osiguranje. Za prijavu i učešće je neophodno dobro znanje njemačkog jezika (najmanje nivo B2)

Uslovi za prijavu:

Rok za prijavu: 31. jul 2024. godine. Na stranici https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/montenegro-247024 možete pronaći detaljne informacije, kao i kontrolnu listu za prikupljanje dokumentacije.

  • Crnogorsko državljanstvo (posjedovanje državljanstva druge države nije isključujući faktor)
  • Završene univerzitetske studije (BA, B.S., M.A., diploma, master, državni ispit ili doktorat); U opravdanim slučajevima, dokaz o završenoj diplomi može se dostaviti do 31. decembra 2024. godine
  • Veoma dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
  • Snažno interesovanje za politički i društveni kontekst kao i za njemačku istoriju.

Starosna granica:. Prijaviti se mogu zainteresovani koji su rodjeni poslije 1. marta 1995. godine.

Dokumenti za prijavu

Kompletna prijava mora da sadrži sljedeća dokumenta:

Prijavni formular popunjen na njemačkom jeziku ručno potpisan (str. 5, 6);

Detaljni razlozi prijave na njemačkom i ručno potpisano motivaciono pismo (ne više od dvije stranice);

Potvrda o diplomi (original ili zvanično ovjerena kopija na njemačkom ili engleskom, skenirana). U opravdanim slučajevima, dokaz o završenoj diplomi može se dostaviti do 31. decembra 2024. godine. Original ili zvanično ovjerena kopija na njemačkom ili engleskom jeziku sertifikata o diplomi se mora dostaviti na intervju za selekciju;

Veoma dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje nivo B 2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike) može se pokazati:

- preko sertifikata o zvaničnom jeziku, ne starijeg od dvije godine (npr. TestDaF, ZOP, DSH ili preko IPS jezičkog sertifikata) - takođe se smatra da je dokaz dat ako je traženo veoma dobro poznavanje njemačkog jezika jasno vidljivo iz biografije ( npr. Abitur u Nemačkoj, studiranje njemačkog, zaposlenje kao nastavnik njemačkog),

  - dva pisma preporuke na njemačkom ili engleskom jeziku (ne starije od godinu dana), od kojih je jedno od univerzitetskog predavača ili od poslodavca, u kojima se stručne kvalifikacije kandidata za IPS procjenjuju na službenoj instituciji koja izdaje preporuku,

- fotografija aplikanta kao datoteka  (JPEG ili drugi uobičajeni format slike);

Kopija pasoša ili kopija lične karte;

Molimo pošaljite kompletne dokumente za prijavu putem e-pošte u PDF dokumentu čije ime datoteke se sastoji od vašeg prezimena i imena (npr. Muster-Max.pdf) na adresu e-pošte: info@podgorica.diplo.de

Ako PDF dokument premašuje veličinu od 15 MB, podijelite dokumente za prijavu u nekoliko e-poruka, od kojih svaka ima maksimalnu veličinu od 15 MB. Ako želite da pošaljete dokumente svoje aplikacije u smanjenoj veličini pomoću programa za kompresiju, koristite samo program koji kreira arhivsku datoteku sa ekstenzijom datoteke „.zip“ (na primjer Muster-Max.zip).

Pažnja: Prijavna dokumentacija u papirnoj formi neće se razmatrati!