Obavještenja

ponedeljak, 8. jun 2020.

Stipendije njemačke Fondacija Konrad Adenauer (KAS) za studijsku 2020/21 god.

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2020/21 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.

USLOVI

• Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2020) kao i postdiplomci i doktoranti

•Donja granica prosjeka na studijama je 8.5

•Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika

•Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti

•Kandidat ne smije biti u radnom odnosu

• Rok za podnošenje prijave je do 25. juna 2020.

• Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija

• Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci

• Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u

• Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

1.popunjen prijavni formular

2.CV na engleskom jeziku

3.MOTIVACIONO PISMO

4.POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

*za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu postdiplomskih / doktorskih studija

5.DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE

6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

7.FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)

8.OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 25. juna 2020. lično ili

poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: Luka.Maric@kas.de ili na telefone: 020 246 215, 067 888 601.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

1.Elektronska dostava dokumentacije nije moguća

2.Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati

3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji

najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti

vraćena poštom

4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora

5. Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće

se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu;

6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;

7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima

konkursa maksimalno 30 dana nakon izbora

8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se

pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program

9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost

ponovne prijave za stipendiju.