Obavještenja

četvrtak, 16. jun 2022.

Studenti Fakulteta pravnih nauka predali inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore

Studenti Fakulteta pravnih nauka UDG na predlog profesora Mihajla Dike, a pod mentorstvom asistentkinje Ivane Jabučanin i Ane Stojanovski napisali su inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za preispitivanje ustavnosti člana 15. Zakona o parničnom postupku. Studenti smatraju da pomenuta odredba nije u saglasnosti sa čl. 32. Ustava i čl. 6. st. 1. EKLJP. Uporište za svoj stav nalaze u odluci Ustavnog suda Austrije koji je 1990. godine proglasio neustavnom odredbu koja je na istovjetan način regulisala datu materiju.