Obavještenja

četvrtak, 13. januar 2022.

Uspostavljena saradnja Fakulteta za politehniku sa Inženjerskom komorom Crne Gore

Inženjerska komora Crne Gore i Fakultet za politehniku su  potpisali sporazum o saradnji na osnovu kojeg će razvijati međusobnu saradnju, kao i oblike i način ostvarivanja te saradnje. Na osnovu sporazuma će biti ustanovljen mehanizam za razmjenu iskustava, znanja, ekspertiza i dobrih praksi između profesora, studenata i eksperata Politehnike i predstavnika/stručnjaka iz prakse Inženjerske komore, kao i uključivanja u zajedničke istraživačke i stručne projekte.

Saradnja će se koncentrisati i na sprovođenje aktivnosti edukacije mladih kroz organizaciju stručnih rasprava, okruglih stolova, foruma, konferencija i slično. Dio predavanja studenata postdiplomskih studija je već održan u saradnji sa Komorom, kroz jednodnevni webinar o BIM tehnologijama. U planu je dalje međusobno umrežavanje kroz proces trogodišnje imlementacije BIM-a u nastavnom procesu Politehnike. Gostovanje predstavnika Inženjerske komore na predavanjima i drugim kreativno edukativnim sadržajima koje organizuje Politehnika je uspješno sproveden i u narednom periodu će se nastaviti sa ovom dobrom praksom.

 

Oblasti saradnje će se koncentrisati i na sprovođenju aktivnosti kao što su:

  • radionice, seminari, predavanja, zajednički sastanci i druge aktivnosti koje bi bile usmjerene na promociju edukacije i znanja, unapređenje uslova poslovanja;
  • priprema zajedničkih projekata - programa i apliciranje kod potencijalnih donatora sa posebnim osvrtom na EU fondove;
  • usavršavanje predavača i zaposlenih kod ugovornih strana;
  • usavršavanje studenata Politehnike u okviru stručnih praksi;
  • gostovanje profesora Politehnike na radionicama i seminarima koje organizuje Inženjerska komora;
  • uključenost predsjednika ali i ostalih predstavnika Inženjerske komore za angažovanje u nastavi;
  • uključenost predstavnika Inženjerske komore u Komisijama za odbranu diplomskih radova, u oblastima gdje postoji interesovanje i eventualno dati predloge za izradu istih;
  • druge oblasti saradnje u duhu ovog Sporazuma, za koje potpisnici ustanove zajednički interes.